Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy - 10 stp

Sist endret: 08.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir en introduksjon til lover og regler som gjelder for flyging med ubemannede luftfartøy. Emnet gir en innføring i flyging av multirotor. Emnet gir også en innføring hvordan ubemannede multirotorer er bygd opp. Emnet gir også en innføring i grunnleggende førstehjelp.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

  • Har grunnleggende kunnskap om regelverket som angår bruk av ubemannede luftfartøy.
  • Har en grunnleggende kunnskap om regelverket som angår fotografering, filming og opptak av data fra luftbårne sensorsystemer.
  • Har en grunnleggende kunnskaper innen flyteori
  • Har en grunnleggende kunnskap om hvordan en RPA er bygd opp, og de viktigste komponentene ombord.
  • Har en grunnleggende forståelse for operasjonelle prosedyrer og sikker gjennomføring av en operasjon ved hjelp av en ubemannet multirotor.
  • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Ferdigheter:

Studenten ...

  • Kan manøvrere multirotor-RPA i luftrommet på en sikker måte.
  • Har grunnleggende ferdigheter innen førstehjelp.
  • Kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse:

Studenten ...

  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

40 timer forelesning, flyging innendørs og utendørs med ubemannede multirotor og 6 timer labundervisning.

Eksamen

Vurderingen i emnet baserer seg på en praktisk flygeprøve som teller 40 % og en avsluttende 3-timers skriftlig eksamen som teller 60 %.

3 individuelle innlevering må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Det gis en bokstavkarakter A - F.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Praktisk flygeprø
ve 27.03.2020
Hjemmeeksamen utlevering 29.05.2020 innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori 3 stp