Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-2001 ATPL-teori blokk II - 25 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder 7 av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Operational Procedures, Human Performance and Limitations, Communications, Flight Planning and Monitoring, Aircraft General Knowledge: Instrumentation, Radio Navigation, Mass and Balance.

Operational Procedures (Operasjonelle bestemmelser)

Fagområder som beskrives: ICAO Annex 6, JAR-OPS Requirements, Navigation Requirements for Long Range Flights, Special Operational Procedures and Hazards, Minimum Equipment Lists, Flight Hazards & Avoidance, Noise Abatement, Security.

Human Performance and Limitations (Menneskelige ytelser og begrensninger)

Fagområder som beskrives: Basic Aviation Physiology and Health Maintenance; Respiratory and Circulatory Systems, The Sensory System, Health and Hygiene, Basic Aviation Psychology; Human Information Processing, Human Error and Reliability, Decision Making, Avoiding and Managing Errors (Cockpit Management), Personality, Human Overload and Underload, Advanced Cockpit Automation.

Communications (Kommunikasjon)

Fagområder som beskrives: VFR and IFR Communications, Definitions, General Operating Procedures, Relevant Weather Terms, Communication Failure, Distress and Urgency Procedures, Morse Code.

Aircraft General Knowledge: Instrumentation (Generell luftfartøykunnskap: Instrumentering)

Fagområder som beskrives: Faget tar for seg tradisjonelle analoge instrumenter så vel som moderne digital instrumentering fra de forskjellige fabrikanter. I tillegg inneholder det områder som: Kompass- og gyroteori, Automatic Flight Control Systems, Warning and Recording Equipment, Powerplant and System Monitoring Instruments.

Radio Navigation (Radionavigasjon)

Fagområder som beskrives: Radio Aids, Basic Radar Principles, Area Navigation Systems, Self-contained and External-referenced Navigation Systems.

Mass and Balance (Vekt og balanse)

Fagområder som beskrives: Loading, Centre of Gravity.

Flight Planning and Monitoring (Flygeplanlegging og monitorering)

Fagområder som beskrives: Flight Plans for Cross-Country Flights, ICAO ATC Flight Plan, Practical Flight Planning, Jet Aeroplanes Flight Planning, Practical Completion and Commencement of a Flight Plan, Offshore and Remote Area Operations.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

 • har kunnskap om de operasjonelle prosedyrer som kreves før, under og etter kommersiell flyging, samt har forståelse for de sikkerhetsmessige verdiene ved å følge fastsatte prosedyrer.
 • har kunnskap om de forskjellige flymedisinske faktorer som har direkte og indirekte innvirkning på flyging, og i særdeleshet ha forståelse for viktigheten av å evaluere egen helsetilstand i et flysikkerhetsperspektiv.
 • kjenner til flypsykologi og ¿human factors¿, og deres betydning for sikkerhet og samarbeid i cockpit.
 • skal ha forståelse for prinsippene for kommunikasjon og radiotelefoni, samt lære standard prosedyrer og uttrykk som brukes innen flyging.
 • har kunnskap om hvordan flyets instrumenter er oppbygd og fungerer. Videre har kandidaten bakgrunnskunnskap for å ta kvalifiserte avgjørelser ved svikt i systemer under flyging.
 • har kunnskap om prinsippene og installasjonene som ligger til grunn for radionavigasjon, feilkilder knyttet til disse, samt ha kjennskap til hvordan disse anvendes under praktisk instrumentflyging.
 • har kunnskap om prinsippene og begrensningene for sikker lasting og vektfordeling av passasjerer og gods ombord i fly, samt hvordan dette påvirker flyegenskapene.
 • har kunnskap om global navigasjon, planlegging og oppfølging av flyging over lengre distanser samt kalkulasjoner knyttet til dette.

Ferdigheter: Kandidaten..

 • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av kommersiell flyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til kommersiell flyging.
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg inngående språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.
 • kan gjennom egen faglig utøvelse knytte sammen teori og praksis, og reflektere over sammenhengen mellom disse.
 • har evnen til å ta riktige avgjørelser omkring egen flyskikkethet både i et fysiologisk og et psykologisk perspektiv.

Generell kompetanse: Kandidaten..

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd (¿airmanship¿).
 • har grunnlag for å ta velbegrunnede valg knyttet til essensielle og utfordrende aspekter ved arbeidet som flyger.
 • har forståelse for viktigheten av lufttrafikktjenesten og riktig kommunikasjon med dem, for dermed å kunne sette sin egen flyging og virksomhet inn i en større sammenheng med de andre aktørene i luftrommet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Eksamen

8 skriftlige deleksamener (multiple choise), en deleksamen for hvert teoriemne som inngår i kravet til ATPL-teorisertifikat.

Bestått/ikke bestått, på bakgrunn av at samtlige deleksamener er bestått.

Det kreves minst 80 % oppmøte på forelesninger og øvingetimer. Det arrangeres obligatoriske progresjonstester i hvert teoriemne, og alle må være bestått for å ta deleksamen i teoriemnet.

Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-2130 ATPL-teori - blokk 3 10 stp
FLY-2150 ATPL-teori - blokk 4 15 stp
FLY-2302 Ubemannede luftfartøy utenfor synsvidde 3 stp