Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-2002 Avansert VFR-flygetrening - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1005 Grunnleggende VFR-flygetrening

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 3 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR) på et mer avansert nivå. Treningen inneholder blant annet mørkeflyging, lengre navigasjonsturer solo, samt avanserte VFR-manøvrer. Kurset vil gi studentene nødvendig flygeerfaring som fartøyssjef, og være en del av timebyggingen nødvendig for trafikkflygersertifikat (CPL).

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

  • har inngående kunnskap og erfaring knyttet til hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
  • skal ha inngående kjennskap til flyets systemer og instrumenter, deriblant flygeinstrumentene, systemovervåkende instrumenter og avionikkutrustningen.
  • kjenner til utfordringer i fobindelse med flyging i mørket, herunder belysning, synsbedrag og illusjoner, grunnleggende instrumentflyging og operasjonelle hensyn og begrensninger.

Ferdigheter:

Kandidaten..

  • behersker hvordan et enmotors fly skal håndteres sikkert, samt utvise god dømmekraft som fartøyssjef basert på egen flygeerfaring.
  • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR), herunder også mørkeflyging og navigasjon.
  • kan mestre flyet og har utviklet god fortrolighet med flyging i avanserte VFR-manøvrer.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..

  • kan selvstendig planlegge og gjennomføre en rekke ulike soloflygninger, der man til enhver tid utnytter de tilgjengelige ressurser man har til rådighet.
  • har gjennom erfaring videreutviklet god flygerfremferd og evne til mestring av nødssituasjoner.
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon og soloflyging i enmotors fly. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene. Kurset krever stor grad av selvstendighet og ansvar hos den enkelte student med tanke på planlegging og gjennomføring av flygingen.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamenform: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-1011 Avansert flygetrening VFR 5 stp