Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-2003 Grunnleggende IFR-flygetrening - 5 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1004 Innledende flygetrening

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 4 ¿ stage 1 og 2 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studentene å føre enmotors luftfartøy under instrumentforhold (IFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, ¿airmanship¿, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

  • har grunnleggende kunnskap om instrumentflygereglene, herunder operative minima, planleggingsminima, instrumentflygekart, prosedyrer og regelverk og hvordan disse forholder seg til hverandre.
  • har kjennskap til reglene for kommersiell/ervervsmessig flyging og hvordan disse skiller seg fra reglene for privatflyging.

 

Ferdigheter:

Kandidaten..

  • behersker hvordan et enmotors fly skal håndteres sikkert, samt utvise god dømmekraft som ¿single pilot¿ under grunnleggende instrumentflyging.
  • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for instrumentflygeregler (IFR), herunder også bruk av sjekklister og standardiserte ¿call outs¿.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..

  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.
  • utviser god situasjonsfornemmelse, og evner å forene teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i simulator eller enmotorsfly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under instrumentflyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamensform: En praktisk prøve (stage check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-2018 Instrumentflytrening (Phase 4) 5 stp