Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-2004 Avansert IFR-flygetrening. - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1004 Innledende flygetrening

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 4 ¿ stage 3 - 7 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studentene å føre en- og tomotors luftfartøy samt simulator under instrumentflygeregler (IFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, ¿airmanship¿, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

 • har inngående kunnskap om instrumentflygereglene, herunder operative minima, planleggingsminima, instrumentflygekart, prosedyrer og regelverk og hvordan disse forholder seg til hverandre.
 • har kjennskap til reglene for kommersiell/ervervsmessig flyging og hvordan disse skiller seg fra reglene for privatflyging.
 • har kunnskap om gjeldende nød- og sikkerhetsprosedyrer knyttet til kommersiell flyging, herunder radiobortfall og motorsvikt.

 

Ferdigheter:

Kandidaten..

 • behersker hvordan et både en- og tomotors fly skal håndteres sikkert, samt utvise god dømmekraft som ¿single pilot¿ under avansert instrumentflyging.
 • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for instrumentflygeregler (IFR), herunder også bruk av sjekklister og standardiserte ¿call outs¿.
 • kan håndtere flermotors flyging samt mestre utfordringene ved motorbortfall under ulike stadier av flygingen.
 • har flygeferdigheter som tilfredsstiller de gjeldende krav fra europeiske luftfartsmyndigheter til kommersielle flygere (CPL(A) IR/ME).

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..

 • har innsikt i fag- og yrkesetiske utfordringer og problemstillinger.
 • har gjennom erfaring videreutviklet god flygerfremferd, samt evne til å utvise god dømmekraft, selvstendig beslutningstaking og mestring av komplekse nødssituasjoner.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.
 • utviser god situasjonsfornemmelse, og evner å forene teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.
 • kan planlegge og gjennomføre en selvstendig distanseflyging mellom to flyplasser etter instrumentflygereglene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i en- og tomotors fly samt simulator, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under instrumentflyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, klasseromundervisning i flytypespesifikasjoner (teknisk kurs), og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamensform: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan