Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-2021 Flerpilots samarbeidstrening MCC - 5 stp

Sist endret: 17.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-2001 ATPL-teori blokk II

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 5 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studenten å føre luftfartøy under instrumentflygeregler som en del av et flerpilotssystem (Multi-Crew Cooperation, MCC). Utvikling av samarbeid, god flygerfremferd og mestring av nødssituasjoner vektlegges.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten.. ¿

  • har kunnskap om Crew Resource Management (CRM), herunder historikk, tilhørende teorier og relevante begreper betreffende kommunikasjon og arbeidsfordeling. ¿
  • har kjennskap til generell kommunikasjonsteori, samt vanlige symptomer på og årsaker til ¿fatigue¿ og ¿pilot incapacitation¿.

Ferdigheter:

Kandidaten.. ¿

  • kan reflektere over egen faglig utøvelse satt inn i et flerpilotssystem. ¿
  • kan benytte seg av ulike kommunikasjonsteknikker, herunder "¿closed loop communication"¿ og standardiserte "¿call outs"¿. ¿
  • kan håndtere utfordrende situasjoner på en tilnærmet optimal måte gjennom et aktivt samarbeid med andre besetningsmedlemmer. ¿
  • har utviklet og forstått viktigheten av god dømmekraft, selvinnsikt og integritet (¿assertiveness¿).

Generell kompetanse:

Kandidaten.. ¿

  • har innsikt i hvordan et flerpilotssystem er med på å bidra til økt sikkerhet i luftfarten, og dermed viktigheten av å ha gode holdninger knyttet til MCC og CRM. ¿
  • har utviklet gode lederegenskaper, inkludert evnen til å delegere arbeidsoppgaver og ta ansvar når det er nødvendig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer i flysimulator med tilhørende briefinger.

Eksamen

Ved gjennomført kurs gis karakteren 'bestått'.

Arbeidskrav: Obligatorisk oppmøte på all undervisning. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-2070 Flerpilots Samarbeidstrening (Multi Crew Cooperation
MCC) 5 stp