Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i kvantitativ vitenskapelig metode og dens bruk i fiskeri- og havbruksfaglig forskning. Temaene omfatter: datainnsamling, dataanalyse og rapportering. Emnet gir innføring i statistiske grunnbegreper og hvordan de blir brukt. Det legges vekt på å avdekke sammenhenger mellom variabler, samt hypotesetesting. Emnet gir grunnleggende forståelse av lineær regresjonsanalyse, samt praktisk øvelse i å bruke statistisk programvare som R, Stata, SPSS eller Excel.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • forholdet mellom teori, hypotese og empiri/data.
 • grunnleggende statistiske metoder.
 • grunnleggende hypotesetesting, varians- og korrelasjonsanalyse.
 • Grunnleggende metoder innenfor regresjonsanalyse

 

Kandidaten skal ha ferdighet til å:

 • presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål for de mest kjente sannsynlighetsfordelingene
 • bruke grunnleggende lineær regresjonsanalyse.
 • gjennomføre grunnleggende hypotesetesting.
 • tolke signifikansnivå, p-verdier, konfidensnivå og teststyrke.
 • estimere og tolke resultater fra variansanalyser.
 • utføre ikke-parametriske tester på ordinale og ikke-normalfordelte data.
 • bruke dataverktøy, relevante modeller og teori for å analysere enkle vitenskapelige problemstillinger.
 • rapporterte vitenskapelige resultater.

 

Kandidaten skal ha generell kompetanse til å:

 • bruke relevante statistikkpakker til statistisk analyse.
 • anvendelse av korrelasjonsanalyser, analyser av gjennomsnitt, lineær regresjonsanalyse, variansanalyse samt å tolke og teste resultatene av slike analyser.
 • identifisere og utføre egnede statistiske analysemetoder for å undersøke ulike problemstillinger i eget forskningsarbeid
 • besitte en grunnleggende kompetanse i statistisk analyse for å kunne skrive prosjektoppgaver.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og datalab.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen gis som Multiple Choice. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Arbeidskrav: To obligatoriske øvelser må være bestått for å gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Signe Annie Sønvisen


Første amanuensis
Telefon: +4777646028 signe.a.sonvisen@uit.no