Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp

Sist endret: 07.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk til studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende innsikt i biokjemiske, cellulære og mikrobiologiske prinsipper, inkludert pro- og eukaryote cellers struktur, funksjon og energiomsetning, kunnskap om ulike grupper av mikroorganismer, hovedsakelig bakterier, sopp og virus, samt kjennskap til sammenhenger mellom bakterievekst, lagringsbetingelser og kvalitet til fisk og annen sjømat.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Studenten

  • kan beskrive hovedprinsippene for makromolekylenes metabolisme i levende celler, og redegjøre sammenhengene mellom struktur og funksjoner.
  • kan beskrive pro- og eukaryote cellers oppbygging og funksjon.
  • kan beskrive hvordan ulike hovedgrupper av mikroorganismer er oppbygd, og hvordan de formeres og vokser under ulike betingelser.

Ferdigheter: Studenten skal

  • kunne finne, vurdere og henvise til biokjemiske og mikrobiologiske teorier for å løse grunnleggende fagrelevante problemstillinger 
  • beherske grunnleggende laboratorieteknikker i biokjemi og mikrobiologi slik som nøyaktig pipettering, utsåing og kultivering av bakterier, mikroskopering, gjennomføring av enzymkinetikkforsøk, utføring av grunnleggende metoder for å kvantifisere mengde proteiner og aminosyrer i en løsning, bakterievekst og vekstkurver, samt undersøkelse av antimikrobiell effekt.

Kompetanse:

Studenten skal kunne

  • planlegge og utføre en eksperimentell beskrivelse med stor grad av nøyaktighet.
  • utføre labarbeid forsvarlig i henhold til hygieniske og sikkerhetsmessige krav.
  • vurdere og formidle resultater fra labøvelsene, og annet fagstoff, både skriflig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil være i forelesninger, laboratorieøvelser og gruppearbeid.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter bestått laboratoriekurs, inkludert godkjente laboratorierapporter og oppgaver.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 09.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Karl-Erik Eilertsen


Førsteamanuensis Sjømatvitenskap
Telefon: +4777623310 karl-erik.eilertsen@uit.no

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no