Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FSK-2007 Juss i fiskeri- og havbruk, innføring i juridiske metoder - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet er laget for fiskeri- og havbruksvitenskap. Jusstudenter, samfunnsvitere og andre som tar mål av seg til å arbeide i fiskeriforvaltningen vil ha utbytte av emnet. Emnet omhandler fiskerireguleringer både nasjonalt og internasjonalt og gjennomgår de viktigste regler for konflikterende bruk av havet (bl.a. konflikten olje-fisk og havvindmøller-fisk).

Det gis grundig innføring i 1982 Havrettskonvensjonen, 1995 avtalen om de delte bestander, 1982 North East Atlantic Fisheries Convention og den norske havressursloven av 6. juni 2008. Studentene får også innføring i grunnleggende juridiske temaer som legalitetsprinsippet, fritt skjønn, saksbehandlingsregler, rettssubjekter, rettsobjekter m.m. I tillegg gis en kort innføring i oppdrettslovverket, jf. akvakulturloven av 17. juni 2005.

For studenter som ønsker inngående kjennskap til oppdrettsjussen vises det til FSK-2002 Havbruksrett.

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har

  • kunnskap om regelverket for internasjonal og nasjonale forvaltning av ville bestander
  • kunnskap om flerbrukskonflikter på fiskefeltene, f. eks vindmøller/skipsfart/olje/fisk
  • oversikt over reglene for igangsetting og drift av akvakulturanlegg
  • forståelse for rettreglers betydning i forvaltningen av fisk, krepsdyr og sjøpattedyr med særlig sikte på gode rutiner for bærekraftig forvaltninga

Ferdigheter og kompetanse:

Kandidaten har

  • ferdigheter og kompetanse til å kunne arbeide innen forvaltningen (Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskeridirektoratet, og evt. Mijøverndepartementet).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer. I løpet av kurset skal studentene fremlegge utkast til semesteroppgave der studenten vil få kommentarer fra emneansvarlig og medstudenter.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen (teller 60%) og hjemmeeksamen (teller 40%). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjon må begge deler tas på nytt.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 05.06.2020
Hjemmeeksamen utlevering 15.05.2020 innlevering 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FSK-2002 Havbruksrett 2 stp


Kontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Ansatte--Alf-Håkon-Hoel

Alf Håkon Hoel


Professor
Telefon: +4777646027 alf.hakon.hoel@uit.no

Peter Th Ørebech


Professor i rettsvitenskap
Telefon: +4777645551 por000@post.uit.no