vår 2020
FSK-2007 Juss i fiskeri- og havbruk, innføring i juridiske metoder - 10 stp

Sist endret: 16.11.2020

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

FSK-2002 Havbruksrett 2 stp

Innhold

Emnet er laget for fiskeri- og havbruksvitenskap. Jusstudenter, samfunnsvitere og andre som tar mål av seg til å arbeide i fiskeriforvaltningen vil ha utbytte av emnet. Emnet omhandler fiskerireguleringer både nasjonalt og internasjonalt og gjennomgår de viktigste regler for konflikterende bruk av havet (bl.a. konflikten olje-fisk og havvindmøller-fisk).

Det gis grundig innføring i 1982 Havrettskonvensjonen, 1995 avtalen om de delte bestander, 1982 North East Atlantic Fisheries Convention og den norske havressursloven av 6. juni 2008. Studentene får også innføring i grunnleggende juridiske temaer som legalitetsprinsippet, fritt skjønn, saksbehandlingsregler, rettssubjekter, rettsobjekter m.m. I tillegg gis en kort innføring i oppdrettslovverket, jf. akvakulturloven av 17. juni 2005.

For studenter som ønsker inngående kjennskap til oppdrettsjussen vises det til FSK-2002 Havbruksrett.


Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har

  • kunnskap om regelverket for internasjonal og nasjonale forvaltning av ville bestander
  • kunnskap om flerbrukskonflikter på fiskefeltene, f. eks vindmøller/skipsfart/olje/fisk
  • oversikt over reglene for igangsetting og drift av akvakulturanlegg
  • forståelse for rettreglers betydning i forvaltningen av fisk, krepsdyr og sjøpattedyr med særlig sikte på gode rutiner for bærekraftig forvaltninga

Ferdigheter og kompetanse:

Kandidaten har

  • ferdigheter og kompetanse til å kunne arbeide innen forvaltningen (Fiskeri- og kystdepartementet, Fiskeridirektoratet, og evt. Mijøverndepartementet).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer. I løpet av kurset skal studentene fremlegge utkast til semesteroppgave der studenten vil få kommentarer fra emneansvarlig og medstudenter.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen (teller 60%) og hjemmeeksamen (teller 40%). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved kontinuasjon må begge deler tas på nytt.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FSK-2007
  • Undersider