vår 2020
FSK-2009 Sjømatproduksjon - 10 stp

Sist endret: 28.10.2020

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk eller et valgemne for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning ressursforvaltning, sjømat og marked og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

MTE-2002 Sjømatproduksjon 10 stp

Innhold

Innføring i prosesser og produkter i norsk sjømatindustri. Det blir tatt opp problemstillinger fra fangst og oppdrett. Sentrale prosesser og maskintyper som er brukt i industriell bearbeiding av fisk og skalldyr blir gjennomgått, og det legges vekt på faktorer som påvirker kvalitet og utbytte på produktene. Kvalitetsvurdering av råstoff og produkter blir vektlagt.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om produkter fra norsk sjømatnæring og om produksjon av disse, samt krav til sporbarhet og internkontroll for sjømatindustrien
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid for norsk sjømatnæring
 • har forståelse for sammenhengen mellom råstoffkvalitet, produksjonsmetoder, prosessbetingelser og kvaliteten på produktene, samt hvordan kvalitet og utbytte måles
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen sjømatnæringen på problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i sjømatindustrien
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i sjømatindustrien


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gis hovedsakelig gjennom forelesninger. Inkludert i undervisningen er også seminarer med felles oppgaveløsning, samt seminar hvor semesteroppgavene legges frem. For å få innblikk i prosesser og produkter i praksis planlegges det bedriftsbesøk.

Eksamen

5 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter godkjent semesteroppgave og obligatorisk oppmøte på semesterkonferanse (2 dager).

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FSK-2009
 • Undersider