Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

GEO-2004 Petrologi - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

 • Introduksjon i studiet av magmatiske bergarter
 • Opprinnelse av de vanligste magmatiske og metamorfe bergarter
 • Introduksjon i magmaets opprinnelse i jordskorpe og mantel, prosesser som modifiserer magmaets sammensetning, og krystalliseringsprosesser i magmatiske bergarter
 • Introduksjon i metamorfe prosesser, litostatisk/non-litostatisk trykk, termal struktur av litosfæren, og tektoniske miljøer knyttet til metamorfose
 • Kjemografiske diagrammer, projeksjoner, faseregler
 • Metamorfe reaksjoner og deres presentasjon i kjemografiske diagrammer
 • Metamorfose av pelitiske sedimenter
 • Metamorfose av mafiske magmatiske bergarter
 • Metamorfose av ultramafiske og karbonatholdige bergarter
 • Delvis smelting
 • Studium av magmatiske og metamorfe bergarter i håndstykke, tolkning av enkle fasediagrammer

 

Anbefalte forkunnskaper

GEO-2001 Mineralogi

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om opprinnelse av magma fra delvis smelting av skorpe- og mantelbergarter
 • kunnskap om magmadifferensiasjon
 • forståelse av forholdet mellom mineralsammensetning, en bergarts kjemiske sammensetning og metamorfe trykk- og temperaturforhold
 • kjennskap til hvilke typer magmatiske og metamorfe bergarter som vil finnes i forskjellige tektoniske miljø
 • kunnskap om mineralsammensetninger og mikrostrukturer i magmatiske og metamorfe bergarter og evne til å beskrive og tolke slike bergarter

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • beskrive mineraltyper og relative mengder i magmatiske og metamorfe bergarter fra observasjoner i håndstykke og tynnslip
 • tolke den geologiske historien til magmatiske bergarter basert på mineralsammensetning og tekstur
 • bruke mineralsammensetninger i metamorfe bergarter for å forklare trykk- og temperaturforhold og tolke det tektoniske miljøet
 • presentere mineralsammensetninger og metamorfe reaksjoner ved hjelp av enkle fasediagrammer
 • finne, vurdere og benytte petrologisk litteratur og metoder

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i grunnleggende petrologi
 • evne til å utvikle kunnskap om vanlige mineralsammensetninger i magmatiske og metamorfe bergarter
 • evne til å tolke forskjellige petrologiske prosesser og tektoniske miljø fra observasjoner i håndstykke og i felt

 

 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen petrologi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

13 forelesninger (39 timer), 13 øvelser (39 timer) og 3 dager feltekskursjon.

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

 Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser

- godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr (hjelmer, refleksvester, etc.) og bruk av geologsik utstyr i felt (hammer, lupe, spade, etc.).

-godkjent ekskursjonsrapport.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 28.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-105 Petrologi 6 stp