Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning allmenn litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Studentene vil arbeide med begreper og prosedyrer for metodisk analyse av skjønnlitterære tekster. I tillegg kommer et skjønnlitterært pensum bestående av 1 roman, 1 drama, 10 dikt og 5 noveller.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • kunnskap om metodikkens begreper og prosedyrer
  • forståelse av forholdet mellom metodikkens ulike komponenter og analysens målsetning om syntetisering
  • forståelse av forskjellen mellom teori og metode

Ferdigheter

Studenten kan:

  • utrede litterære tekster metodisk i henhold til begreper og prosedyrer
  • gi selvstendige analyser av ulike litterære tekster og sjangere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet har tre hovedbolker:

1) Innlæring av begreper og prosedyrer

2) Individuelle tekstanalyser

3) Kollektiv tekstanalyse

Undervisningen baserer seg på prosjekt- og gruppearbeid.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  •  en skriftlig oppgave som skal leveres til fastsatt dato i løpet av kurset

Arbeidskravet vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest to uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • en skriftlig 3-timers skoleeksamen

Eksamensspråk er norsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til utsatt prøve og kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp
ALI-1141 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp


Kontakt
Ansatte--Rolf-Gaasland

Rolf Gaasland


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644588 rolf.gaasland@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no