Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

HIS-2022 Bacheloroppgave for lektorutdanninga, trinn 8-13, studieretning historie - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret, og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er forbeholdt og obligatorisk for studenter på lektorutdanninga i språk og samfunnsfag, studieretning historie fra og med kull 2013. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Fullført 60 studiepoeng på 1000-nivå i historie.

Innhold

Det meste av emnet baserer seg på et selvstendig arbeid, der pensum knyttes til det tema for bacheloroppgave som studenten har valgt. Emnet skal være forskningsbasert. Oppgavetema og veileder godkjennes og bestemmes ut fra tema og tilgjengelig veilederkapasitet. Emnet kan spore studenten inn mot et forskingsfelt som kan være utgangspunkt for mastergradsoppgaven, men skal samtidig være et ferdig produkt som er gjenstand for vurdering på bachelornivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

  •  selvvalgt tema og problemstilling innenfor historiefaget.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere fagstoff og trekke egne slutninger
  • formidle informasjon, teorier og ideer, problemstillinger og løsninger om eget fagområde både skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Felles samlinger med diskusjon og kollektiv veiledning av kursleder. Det vil holdes minimum tre slike samlinger. I tillegg skal studentene knyttes til en individuell veileder.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

Obligatorisk innlevering i forkant av samlingene. Studentene må levere og få godkjent disposisjon innen oppgitt frist. Studentene må i samråd med individuell veileder utforme pensumliste og få denne godkjent av faglærer innen oppgitt frist.  

Eksamen:

En oppgave over valgfritt tema på ca. 6750 ord (tilsvarer ca. 15 sider) skal leveres mot slutten av semesteret, og blir vurdert etter karakterene Bestått/Ikke bestått. Etter en avsluttende muntlig eksamen blir den endelige sluttkarakteren for emnet fastsatt.

Emnet må være vurdert til karakteren Bestått for at studenten kan følge videre studieprogresjon i lektorprogrammet. Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren Ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan