vår 2020
IDR-1321 Idretter 1 - 20 stp

Sist endret: 06.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Årsstudium idrett, Tromsø og Bachelor idrett, Tromsø.

Innhold

Emnet består av ulike idrettsaktiviteter der studenten skal tilegne seg egenferdigheter og formidlingsferdigheter i de enkelte aktivitetene. Svømming og livredning, fotball, volleyball og langrenn er aktiviteter i dette emnet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktivitetene vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres.

Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter i:

 

Fotball

 • Grunnleggende taktikk og spillesystemer
 • Trening og coaching
 • Kommunikasjon, samarbeid, relasjonelle ferdigheter
 • Spilleranalyse og kampanalyse

 

Langrenn

 • Treningsformer og metoder anvendt på barmark og/eller snø
 • Smøring og preparering av ski
 • Metodikk for teknikktrening i klassisk og fristil

Volleyball

 • Grunnleggende taktikk og spillesystemer
 • Metodikk for ferdighetstrening av individuelle- og relasjonelle ferdigheter
 • Læring, trening og coaching i volleyball

 

Svømming og livredning

 • Vanntilvenning
 • Metodikk og didaktikk for læring og utvikling av ferdigheter i svømmearter på mage og rygg
 • Treningsformer og metoder i basseng
 • Selvberging, kameratredning og HLR


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Beskrive likheter og forskjeller mellom idrettene
 • Drøfte og planlegge ulike former for trening innenfor idrettene med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå

Ferdigheter

 • Utføre og mestre teknikk, taktikk og bevegelsesløsninger relatert til ulike idretter
 • Påvirke teknikk, taktikk og bevegelsesløsninger relatert til idrettene
 • Utføre teknikk og bevegelsesløsninger i idrettene
 • Planlegge og gjennomføre ulike former for trening for ulike målgrupper i enkelte idretter

 

Generell kompetanse

 • Kritisk forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av prestasjonsutvikling i idrett
 • Vite hvordan man kan trene for å utvikle fysiske, tekniske og taktiske egenskaper i ulike idretter
 • Kritisk diskutere planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper
 • Kompetanse i metodikk, og didaktikk for læring og utvikling av ferdighet i idrett


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, det vil si utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerinitiert og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i hver av idrettsaktivitetene, og totalt i den praktiske delen av undervisningen, samt undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Krav om obligatorisk studiedeltakelse og følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Planlegge og gjennomføre et praktisk metodisk opplegg innenfor en av idrettene samt være objekt for medstudenter ved gjennomføring av den praktiske delen av eksamen.
 • Vise ferdigheter i de ulike idrettene:
  • Fotball: Vise grunnleggende ferdigheter i spill
  • Langrenn: Vise grunnleggende ferdighet i klassisk og skøyting
  • Volleyball: Vise grunnleggende ferdigheter i spill
  • Svømming og livredning: Vise grunleggende ferdigheter i 2 av svømmeartene og godkjent livredningstest.

 

Eksamen og vurdering: Hver student blir trukket ut i en idrett til den praktisk-metodiske eksamen. Det gis en felles karakter etter vurdering av disse tre delene:

 • Skriftlig plan 
 • Praktisk gjennomføring
 • Muntlig eksaminasjon etter gjennomført aktivitet

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen, jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1321