vår 2020
IDR-2350 Trenerrollen i et treningsperspektiv - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrett, Tromsø, og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått 1. og 2. år av studiet bachelor idrett, Tromsø eller tilsvarende.

Innhold

Emnet skal gi studentene en videreføring i tema treningsplanlegging og treningsprinsipper i prestasjonsidrett. Emnet belyser også modeller for periodisering i individuelle idretter og lagidretter samt langtidsperspektiv på utvikling av utøvere. Følgende tema belyses:

 • Treningsplanlegging og treningsprinssipper i prestasjonsidrett
 • Analyseteknologi: teknologiske muligheter og begrensninger med hensyn på innsamling, lagring og prosessering av idrettsrelevante data
 • Treningslære i spesifikke idretter
 • Treningsfysiologi


Hva lærer du

Kunnskap

 • Drøfte hvordan en kan utvikle prestasjonene gjennom riktig trening og konkurranse-virksomhet
 • Forklare analysemetoder for å fremme prestasjonsutvikling i idretten
 • Drøfte fysiologiske tilpasninger som respons på ulike treningsprinsipper og -metoder
 • Diskutere forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trening og prestasjonsutvikling i idrett

 

Ferdigheter

 • Mestre og anvende variert og differensiert trening for definerte målgrupper
 • Kunne anvende relevant teknologi for å optimalisere treningshverdagen
 • Kunne veilede og undervise i idrett for ulike målgrupper
 • Mestre tilrettelegging av relevant og målrettet trening

 

Generell kompetanse

 • Kritisk diskutere hvordan analyseteknologi kan fremme bevissthet om prestasjons-utvikling i idrett
 • Kritisk diskutere forståelse for treningsplanlegging, treningsprinsipper og veiledning innenfor idrett
 • Kritisk diskutere hvordan forskningen kan gi forbedret forståelse for riktig trening og prestasjonsutvikling i idrett


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform i med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og fremlegg av studentoppgaver. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før en får fremstille seg til eksamen:

 • Gi en individuell muntlig presentasjon av en fagartikkel som omhandler trening i en gitt idrett, eventuelt trening av spesifikk egenskap. Fremlegget skal gjøres for de andre studentene, og det er krav om obligatorisk deltakelse på alle fremlegg.

 

Eksamen og vurdering: Individuell muntlig eksamen (ca 30 min). Karakterskalaen A - F benyttes, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2350