vår 2020
IDR-2351 Trenerrollen i et profesjonelt perspektiv - 10 stp

Sist endret: 21.04.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrett, Tromsø.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1120 Trenings- og bevegelseslære, IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi, IDR-2330 Trenings- og bevegelseslære 2

Innhold

Emnet skal gi studentene en videreføring i trenerarbeidet i ett idrettspedagogisk og idrettspsykologisk perspektiv. Trenerrollen i et profesjonelt perspektiv fokuserer på rollene som coach, veileder, forbilde og rollemodell. Følgende tema er sentrale:

 • Trening i praksis - som aktiv utøver eller trener
 • Treningsfilosofi og -psykologi
 • Trenerens personlighet og kompetanse
 • Treneren som prestasjonsutvikler, coach, veileder, forbilde og rollemodell


Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive og forklare motivasjonsteorier, læringsteorier og treningsprinsipp i idrett
 • Finne fram til og diskutere forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrett med spesiell vekt på prestasjonsutvikling
 • Definere og drøfte trenerens rolle, funksjon og personlighet i en profesjonell yrkesforståelse                  

 

Ferdigheter

 • Omsette og anvende sine kunnskap om motivasjon, treningsstyring og måloppnåelse på en relevant og målrettet måte
 • Argumentere for sitt pedagogisk ståsted og vise det i sin trenervirksomhet
 • Vise anvendt kunnskap om trenerrollen gjennom å utføre muntlige presentasjoner for andre studenter og framfor klassen

 

 Generell kompetanse

 • Utvikle en individuell profesjonell forståelse av trenerrollen
 • Kritisk diskutere trenerrollen ut i fra et overordnet pedagogisk og psykologisk perspektiv
 • Identifisere seg med trenerrollens ulike utfordringer og dilemmaer og finne sitt eget ståsted


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform i med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og fremlegg av studentoppgaver. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Studentene har to arbeidskrav som må være fullført og godkjent før en kan framstilles seg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon i grupper av en oppgave enten i treningsfilosofi eller treneren som prestasjonsutvikler. Obligatorisk deltakelse til alle presentasjoner.
 • Individuell muntlig presentasjon av gitt oppgave, relatert til trenervirksomhet, underveis i kurset

 

Eksamen og vurdering

Individuell muntlig eksamen av 30 minutters varighet

Karakterskala fra A - F benyttes, der A er beste karater og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2351