Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MDA-1008 Journalistikk - 20 stp

Sist endret: 12.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i medieproduksjon. Emnet kan tas som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet er praktisk-teoretisk. Innføring i journalistisk arbeidsmetode, etikk og pressens rolle. Journalistisk produksjon og presentasjon på ulike plattformer.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten har

  • Grunnleggende kunnskap om pressens rolle.
  • Grunnleggende kunnskap om journalistisk metode og presseetikk.
  • Grunnleggende kunnskap om journalistiske sjangre.

FERDIGHETER

Kandidaten 

  • kan lage journalistisk innhold for ulike plattformer: radio/podkast, TV, avis, nett
  • kan diskutere presseetiske problemstillinger og pressens rolle i samfunnet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • kan reflektere over eget og andres journalistiske arbeid
  • kan forstå pressens rolle og anvende journalistiske arbeidsmetoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger etter timeplan. Selvstendig arbeid med skriftlige, praktiske og muntlige arbeidskrav både individuelt og i grupper. Veiledning både individuelt og i grupper.

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: 

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen:

- Individuell skoleeksamen - 4 timer, teller 50% av endelig karakter

- Produksjonsmappe, teller 50% av endelig karakter

Bokstavkarakterer A - F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk.

Kandidater som får karakteren F kan melde seg opp til kontinuasjonseksmaen påfølgende semester.

Eksamensdato

Individuell skoleeksamen 31.03.2020
Produksjonsmappe utlevering 29.05.2020 innlevering 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED07_06 Journalistikk 10 stp