vår 2020
PFF-5010 Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag - 30 stp

Sist endret: 16.11.2020

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Lærerens sentrale oppgave er å planlegge og gjennomføre opplæring og vurdere og veilede elevene i deres læringsarbeid. For å kunne planlegge undervisning, må studentene ha kunnskap og ferdighet i læreplananalyse og læreplanarbeid og kompetanse i å omsette de faglige kompetansemålene i læreplanen til praktisk undervisning.  Ledelse av læreprosesser introduseres som en viktig del av lærerrollen. Vurderingsformene i studiet skal være forskningsbaserte, læringsorienterte og varierte.

Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi en undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene. Observasjon av elevene i deres læringsprosesser er viktig for å utvikle kunnskap. Forskningsmetoder med fokus på observasjon på ulike læringsarenaer vil vektlegges.

Kunnskap om elever som strever og er i krise. Økt globalisering krever både nasjonalt og internasjonalt perspektiv og studentene må derfor ha innsikt i barn og unges rettigheter. Emnet vil ha et fokus på hvilke tiltakskjede som skal benyttes når elever vekker bekymring.

Sentrale læringsteorier vil bli knyttet opp mot yrkene og studentens praksiserfaringer. Kunnskap om sentrale læringsteorier og hvordan læring skjer vil også stå sentralt i arbeidet med å tilpasse opplæringa til elevenes ulike forutsetninger og i å utvikle gode læringsstrategier.

Studentene skal gjennom arbeidet med det faglige lærestoffet utvikle kompetanse om sentrale pedagogiske og yrkesdidaktiske teorier og modeller.

Yrkesopplæringen er organisert i fag, allmenndannende og spesifikke yrkesfag. Yrkesfagene, deres egenart og legitimering i samfunn og skole og deres utvikling, vil være sentrale temaer. Studiet vil også fokusere på samspillet mellom den kunnskap og kompetanse de allmenndannende fagene og yrkeskunnskapene representerer. De grunnleggende ferdighetene og yrkesretting av fellesfagene blir vektlagt i studiet.

Yrkesetisk kompetanse og danning inngår i alle sider ved lærerarbeidet. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kompetanse innenfor ulike aspekter ved lærerens yrkesutøvelse. I tillegg vil studentene drøfte etiske dilemmaer og yrkesetiske løsningsstrategier.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

 • gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons -og yrkesutøvelsen i og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • planlegging, begrunnelser, gjennomføring og vurdering, å lede og å dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • ulike ungdomskulturer og ungdommens utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster og læringsformer hos elevene
 •  ulike pedagogiske og yrkesdidaktiske teorier og modeller, arbeidsmåter, vurderingsformer og læringsarenaer
 • ungdom i kriser og vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv 
 • mangfold i læreforutsetninger og læringsformer hos elevene
 • klasse/gruppeledelse, og utvikling av gode klasse-/læringsmiljøer
 • observasjon som forsknings- og kartleggingsmetode

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge relevant fag- og yrkesopplæring i samsvar med forskriftene og læreplanverkets ulike læreplaner tilpasset elever/lærlingers behov
 • gjennomføre undervisningssekvenser for sine medstudenter
 • bidra til at konstruktive dialoger utvikles gjennom respons på medstudenters undervisning og tekstframlegg
 • identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte framover- og  tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • anvende sentrale pedagogiske teorier og yrkesdidaktiske modeller i læringsarbeidet ut fra prinsippene om å tilpasse elevenes læring og utvikling av læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter
 • kunne anvende sentrale kartleggingsmetoder i de ulike læringsarenaer

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • vise innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • reflektere over det verdigrunnlaget som styringsdokumentene bygger på, ha et forhold til verdiforankring og yrkesetiske utfordringer i det daglige læringsarbeidet og være bevisst sin funksjon som forbilde og rollemodell
 • analysere og kritisk vurdere aktuelle nasjonale læreplaner og kunne begrunne lærerpraksis ut fra pedagogisk og yrkesdidaktiske (teoretiske) overveielser som grunnlag for egen og kollegial lærerpraksis
 • vise faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne og motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • reflektere over sammenhengen mellom elevenes læreforutsetninger, utvikling og danning, og læreplanverkets krav og innhold som grunnlag for tilpasset opplæring


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

PPU-studiet forutsetter en studentaktiv læringsform. Det betyr at studentene må være aktive i egen læreprosess og i sin søken etter relevant fag/lærestoff fra ulike kilder.

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger à 3 dager. Studentene skal forberede seg til samlingene ved å lese teori samt lytte til nettforelesninger, forberede muntlige innlegg og skrive og sende inn utkast til tekster, se arbeidskravene nedenfor. Arbeidet vil skje både individuelt og i grupper via studiets læringsplattform.

Samlingene organiseres med forelesninger, individuelle studier og læring i grupper med konkrete oppgaver.  Studentene skal legge fram muntlige presentasjoner og tekster i grupper og gi hverandre respons.

Studentene skal gjennomføre undervisningssekvenser for medstudenter og gi respons til hverandre på disse. Det vil også inngå videoopptak av slike undervisningssekvenser med etterfølgende respons.

Det legges generelt opp til et bredt undervisningsrepertoar ved hjelp av digitale verktøy på samlingene og som forberedelse til samlingene.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen:

 • deltatt aktivt på all undervisning, individuelt og i gruppe, 80% deltakelse
 • forberedt en muntlig presentasjon med utgangspunkt i egne tekstutkast, teori, caser og annet til hver samling
 • lagt fram 5 skriftlige tekstutkast derav to er gruppearbeid herunder også eksamenstekster, en til hver samling
 • gitt muntlig respons på medstudenters presentasjoner
 • Undervisningsopplegg. 1500 ord. Et veiledningsdokument fra praksis med egenrefleksjon med utgangspunkt i notater fra veiledningssamtalen.

Praksis må være bestått før eksamen kan avlegges.

 

Eksamen består av en skriftlig og en muntlig del. Hver del teller 50% av samlet karakter.

 

Skriftlig eksamen:

Skriftlig del består av to tekster som alle integrerer pedagogikk og yrkesdidaktikk

 • Refleksjonstekst. 2000-2500 ord

Studentene skal formulere ei problemstilling ut fra teori eller egne praksiserfaringer. Teksten skal vise studentens evne både til å reflektere over praksiserfaringer og å anvende teori i refleksjon.

 • Ledelse av læringsprosesser. 2000-2500 ord

Studenten skal med utgangspunkt i en case reflektere over utfordringer og løsningsmuligheter ved hjelp av teori

 

Muntlig individuelt eksamen:

For å få gå opp til muntlig eksamen, må skriftlig eksamen være bestått.

1. Kandidaten presenter kort sitt fokusområde (4 - 6 minutter). Kandidaten kan bruke notater (max ½ A4-side) til hjelp i den muntlige presentasjonen.

2. Sensor tar utgangspunkt i noen av punktene i kandidaten sin presentasjon, og har dialog med kandidaten rundt disse (8 - 10 minuttet).

Den øvrige tiden (15 - 20 minuttene) drøfter kandidaten og sensor et eller flere av Profesjonsfagets tema fra inneværende studieår:

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Tekstene vurderes samlet.

Ved karakteren F, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

PFF-5010F Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 30 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PFF-5010