vår 2020
PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag - 0 stp

Sist endret: 27.02.2020

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har to hovedfokus.

Det første er at det legges særlig vekt på utprøving og grunnleggende mestring av sentrale vurderings- og arbeidsformer og observasjonsmetoder.

Det andre hovedfokuset vil være læreren som leder av elevens lærinsgprosesser med ansvar for utvikling av arbeids- og læringsmiljøet.

Hvis praksisopplæringen gjennomføres som parpraksis, vil også kollegasamarbeid og kollegabasert veiledning være et tema.

Yrkesetiske utfordringer vil inngå i alle sider av praksisopplæringen.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har

 • erfaringsbasert kunnskap om å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere undervisning og læring tilpasset ulike elevers elevforutsetninger
 • Innsikt i skolens ulike læringsarenaer, utforming og ressurser, inkludert den sosiale, kulturelle og fysiske omgivelser

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, organisere og gjennomføre tilpassede undervisnings- og læringsforløp i samsvar med lov- og læreplanverk
 • utvikle, bruke og begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier
 • framstå som tydelig klasseleder og bidra til et godt arbeids- og læringsfremmende klassemiljø
 • samarbeid med studentkollegaer, veiledere, andre lærere og ledelsen i undervisning og profesjonsaktiviteter
 • bruke digitale verktøy og læremidler i undervisnings og læringssammenheng
 • anvende observasjon som kartleggingsmetode i et læringsfremmende arbeid

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle lære- og programplaner
 • reflektere over profesjonsetiske perspektiver og vise vilje og evne til å respektere den enkelte elevs integritet
 • kritisk vurderer egen og kollegaers lærerpraksis
 • bygge læringsfremmende relasjoner og kommunisere godt med elever, medstudenter, veiledere og øvrige personale


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisopplæringen er obligatorisk del av en samlet del av PPU Y og utgjør til sammen 35 dager i den første praksisdelen.

Det skal gjennomføres10 dager praksis på ungdomsskole (8. - 10 trinn), 1. studieår.

Studenter som er tilsatt i skolen, bør ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass eller i en annen klasse. Praksis skal til vanlig gjennomføres som gruppepraksis.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 • deltatt på all praksisopplæring og møtt alle krav
 • fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på ulike samarbeidsarenaer
 • utarbeidet plandokumenter for undervisningsøkter som grunnlag for kontinuerlig veiledning
 • levert planleggingsdokument før praksisoppfølging fra UiT

 

Eksamen består av:

Praksisopplæringen vurderes av en kommisjon som består av praksislærere og faglærer fra UiT, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Praksis vurderes med bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren "ikke bestått" i praksis, kan gjøre 1- ett- nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanningen.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-5011