vår 2020

REL-1022 Religion i Sápmi - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i teologi. Emnet er valgfritt for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet fokuserer på religion og religiøse tradisjoners uttrykksformer i det geografiske området Sápmi. Sentralt står eldre tiders samiske religiøse forestillinger og praksis, samt de endringer som fant sted under og etter møtet med den kristne religion. Læstadiansk tro og tradisjon er et også et viktig tema i kurset i tillegg til nordnorsk religiøs tradisjon med fokus på kirkelig og folkelig religiøsitet i kulturhistorisk perspektiv.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale problemstillinger i samisk religionshistorie
  • forskning på samisk religion
  • læstadiansk historie og egenart
  • utvalgte temaer i folkelige religiøse tradisjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

  • søke, analysere og vurdere fagstoff om Sápmis religiøse tradisjoner på en selvstendig, saklig og kritisk måte
  • skrive en faglig resonnerende tekst om emnet og beherske fagområdets normer for saklig dokumentasjon

Kompetanse

Studenten kan

  • selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av fagområdet gjennom videre studier og yrkesliv
  • kommunisere med andre om faglige problemstillinger innenfor arktisk, samisk og nordnorsk religion.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av omtrent 24 timer forelesninger i tilknytning til pensum og eksamen. Forelesningene forutsetter aktiv deltakelse av studentene. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen som gis i løpet av semesteret er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: To skriftlige oppgaver på ca. 3 sider (ca. 1100 ord) over tema fra pensum. Tema avtales med faglærer.

Eksamen består av: 4-timers skriftlig skoleeksamen. Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

REL-1002 Sirkumpolare religioner 10 stp


Kontakt
SIv Rasmussen

Siv Rasmussen


Førstelektor
Telefon: +4777645799 siv.rasmussen@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no