Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

REL-3005 Det gamle testamente - 20 stp

Sist endret: 28.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i teologi med fordypning på minimum 80 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000 nivå. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra gjennomsnittet av karakterene i emnene REL-1001, REL-1008, REL-1009, REL-1022, REL-1050, REL-2005, REL-2010, REL-2050, eller tilsvarende. Unntak fra karakterkravet er språkfagene gresk (REL-1011) og hebraisk (REL-1010), der kravet er bestått eksamen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REL-1010 Bibelhebraisk språk

Innhold

I dette emnet er hovedvekten lagt på tekst-studier i Det gamle testamente på originalspråket, bibelhebraisk. Emnet tar utgangspunkt i et visst tekstutvalg hvor ulike litterære genrer er representert: de historiske bøkene, profetlitteraturen og den poetiske litteraturen. De hebraiske tekstene leses ut fra deres litterære, religiøse, historiske og sosiale kontekst og gir studentene innsikt i ulike fremstillinger av det gamle Israels selvforståelse. I dette studiet legges det videre vekt på faghistorie og ulike metodiske innfallsvinkler, hvor forholdet mellom tekst og historie særlig vektlegges. Emnet tar også for seg bibelteologiske og feministiske perspektiver.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • de litterære, historiske og sosiale forhold som de bibelhebraiske tekstene er blitt til i
  • sentrale teori- og metodediskusjoner i fortolkningen av de gammeltestamentlige tekstene
  • den bibelvitenskapelige faghistorie

Ferdigheter

Studenten kan

  • være i stand til å arbeide selvstendig med gammeltestamentlige tekster på originalspråket

Kompetanse

  • kunne selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av bibelvitenskapen gjennom videre studier og yrkesliv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og/eller engelsk.

Eksamensspråket kan være enten norsk eller engelsk.

Undervisning

Emnet består av ca. 30 timer forelesninger/seminar. Det forutsettes aktiv deltagelse på undervisningen. Gjennom seminar med skrivetrening lærer studentene å skrive eksegetiske oppgaver.

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studentene må skrive en eksegetisk oppgave på ca. 4.000 ord. Vurdering: godkjent/ikke godkjent. 

Eksamen består av: To uker hjemmeeksamen på 20 sider, ca. 7500 ord, med gitt oppgavetekst. Karakterskala: A-E for bestått, F er ikke bestått. Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 19.05.2020 innlevering 04.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

REL-3011 Det gamle testamente - overgangsemne 20 stp


Kontakt

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

Istvan Czachesz

Czachesz, Istvan


Professor i bibelvitenskap
Telefon: +4777646760 istvan.czachesz@uit.no