Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

REL-3007 Kirkehistorie: Symbolikk og konfesjonskunnskap - 10 stp

Sist endret: 28.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i teologi med fordypning på minimum 80 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000 nivå. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra gjennomsnittet av karakterene i emnene REL-1001, REL-1008, REL-1009, REL-1022, REL-1050, REL-2005, REL-2010, REL-2050, eller tilsvarende. Unntak fra karakterkravet er språkfagene gresk (REL-1011) og hebraisk (REL-1010), der kravet er bestått eksamen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Symbolikk og konfesjonskunnskap er en klassisk del av faget kirkehistorie. Kurset vil gi en oversikt over bakgrunnen for og idéinnholdet i de tre oldkirkelige trosbekjennelsene: Den apostoliske (Symbolum apostolicum), den nikenske (Symbolum nicenum) og den athanasianske (Symbolum athanasianum). I konfesjonskunnskap vil de viktigste kristne trossamfunn bli behandlet med henblikk på historie, læregrunnlag, ritualer og etos.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • bakgrunnen for innholdet i de tre oldkirkelige bekjennelsene (apostolicum, nicenum og athanasianum)
  • Den norske kirkens historiske læregrunnlag
  • de viktigste kristne trossamfunn med henblikk på historie, læregrunnlag, ritualer og ethos

Ferdigheter

Studenten kan

  • arbeide selvstendig med kristne kirkers historiske trosgrunnlag og praksis 

Kompetanse

Studenten kan

  • selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av kristne trossamfunns læregrunnlag gjennom videre studier og yrkesliv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av 20 timer forelesning/seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av: En uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) på grunnlag av gitt oppgavetekst. Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 11.05.2020 innlevering 18.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

REL-3007 Kirkehistorie 10 stp


Kontakt
Espen Dahl, AHR

Espen Dahl


Professor i systematisk teologi
Telefon: +4777644363 espen.dahl@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no