Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russlandsstudier og kan tas som enkeltemner av studenter som fyller opptakskravet til master i litteratur, studieretning russisk.

Opptakskrav

Bachelorgrad i språk og litteratur, språk og økonomi, eller tilsvarende utdanning. Det kreves 90 studiepoengs fordypning i ett av studieretningsfagene, med 60 stp. på 1000-nivå og 30 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Studenten får dypere innsikt i endringene i russisk kulturliv fra Sovjetunionens sammenbrudd og fram til i dag. Studenten vil få innblikk i ulike teoretiske perspektiver innen russisk kultur og i hovedtendensene i dagens russiske kulturdebatt. I lys av dette vil studentene arbeide med og analysere verk innen bl.a. samtidsprosa og lyrikk, film og populærmusikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • styrket kjennskap til russisk samtidskultur og kulturdebatt
  • oversikt over hovedtendenser i og verker fra nyere russisk litteratur, film, kunst og musikk

Ferdigheter

Studentene kan:

  • analysere kulturobjekter innen feltet russisk samtidskultur
  • selvstendig drøfte og analysere ulike former for russiskspråklige kulturuttykk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk, russisk og norsk.

Eksamensspråk: norsk

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar. Det blir gitt veiledning til skriftlige oppgaver. I tillegg vises fire filmer på ettermiddags-/kveldstid i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon på ca 20 min i løpet av semesteret

Eksamenbestår av:

  • 3-dagers skriftlig hjemmeeksamen (8-10 normal sider som innbefatter analyse og kommentar av ett eller flere pensumverk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 11.05.2020 innlevering 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Andrei Rogatchevski

Rogatchevski, Andrei


Professor russisk litteraturvitenskap
Telefon: +4777644232 andrei.rogatchevski@uit.no

TorhildSkill

Torhild Skillingstad


Studiekonsulent for nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk
Telefon: +4777644227 tsk045@post.uit.no

DSCN1302-3-.jpg

Yngvar B. Steinholt


Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur
Telefon: +4777644774 yngvar.steinholt@uit.no