Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskoden er:  9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet skal gi en grundig introduksjon til studier i allmenn og samisk lingvistikk, spesielt nordsamisk fonologi, morfologi og syntaks. Disse områdene knyttes opp mot normert nordsamisk ortografi og generelle retningslinjer for skriving.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • den grunnleggende strukturen i nordsamisk i tilknytning til fonologi, morfologi og syntaks
  • hvordan det normerte språket skiller seg fra studentens eget muntlige språk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • beherske nordsamisk ortografi i teori og praksis
  • analysere aspekter av språket og redegjøre for dette ved hjelp av fagterminologi innen lingvistikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  2 obligatoriske skriftlige øvinger

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  •  en 6-timers skoleeksamen

 

Eksamensspråk: Nordsamisk

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 06.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Språkstrukturen i nordsamisk 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

HSL-IS-Lene-Antonsen-512x640-.jpg

Lene Antonsen


Førsteamanuensis i samisk språkvitenskap
Telefon: +4777646519 lene.antonsen@uit.no