Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språk i samfunnet og flerspråklighet - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet skal gi kunnskaper om de ulike samiske språkenes stilling i samfunnet og om flerspråklighet i et samfunnsperspektiv. Emnet gir også en innføring i hvordan majoritetsspråkene påvirker det samiske språket. I dette inngår også språkplanlegging og språkvitalisering. Studentene skal vurdere skriftlige og muntlige tekster i et språkrøktsperspektiv. I dette vil det også inngå oversetting.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • det samiske språks stilling i samfunnet og forstå hvilke faktorer på ulike nivå (individ-, gruppe- og samfunnsnivå) som påvirker språkets situasjon
  • hva flerspråklighet innebærer for individer og for samfunnet i sin helhet (for eksempel i spørsmålet om språkbevarelse eller språkbytte)
  • hvordan det samiske språket påvirkes marjoritetsspråkene

Ferdigheter

Studenten kan:

  • vurdere tekster i språkrøktsperspektiv
  • identifisere majoritetsspråklig påvirkning i egne og andres tekster
  • oversette tekster til korrekt samisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  2 obligatoriske skriftlige øvinger. 
  • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, Ikomp. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

 

Vurderingsform

Eksamen består av:

  •  En semesteroppgave i form av en fagartikkel på 5-8 sider à 2000 tegn. Emnet for artikkelen velges innen pensum i samråd med faglærer.

Eksamensspråk: Nordsamisk

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språket i bruk 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no