Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SAM-1110 Samisk litteraturvitenskap: Eldre samisk diktning i et kulturhistorisk perspektiv - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet gir en oversikt over samisk litteraturhistorie med hovedvekt på den tidlige muntlig-litterære arven, slik som myter, episk joikediktning, sagn, eventyr og ordtak. Disse emnene vil bli presentert i en historisk kontekst, men også bli sett opp mot den moderne samiske diktningens bruk av dette tradisjonsmaterialet. Kurset er tenkt som en basisinnføring i eldre samisk litteraturhistorie, og krever derfor ingen spesielle forkunnskaper utover det å beherske nordsamisk godt.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0720 Examen facultatum for humanistiske fag, SAM-0100 Videregående emne i samisk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskaper om eldre samisk litteraturhistorie
 • evne til å forstå tekstene skrevet av samiske litterære pionerer i sammenheng med den historiske konteksten de ble skrevet i
 • kjennskap til de tidlige samiske forfatterne og deres rolle i samfunnet
 • grunnleggende kunnskaper om analyse av skjønnlitterære tekster
 • oversikt over de eldste samiske litterære tekstene og forfatterne av disse

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjenkjenne og bruke den kulturhistoriske konteksten i lesningen av de eldre samiske tekstene
 • velge og utforme en problemstilling i analyse av prosatekster og lyriske tekster
 • formidle hvilken kulturhistorisk kontekst som ligger til grunn for den eldre samiske litteraturen
 • formidle hvilket kulturelt fundament den eldre samiske litteraturen representerer i samisk litteratur- og kulturhistorie

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, unntatt i en prosjektskrivingsperiode på to uker omtrent midt i kurset, der studenten skal skrive et faglig essay på ca. 5 sider à 2000 tegn om et av emnene som behandles i undervisningen. Dette essayet er del av skriveprosesstreningen som studentene skal få i løpet av kurset. Derfor skal studentene legge fram prosjektoppgaven for de andre studentene på kurset, og på grunnlag av responsen fra medstudenter og faglærer få anledning til å revidere arbeidet. Det reviderte essayet må være godkjent av faglærer før studenten får gå opp til eksamen (jf. arbeidskrav).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 •  et obligatorisk essay på ca. 5 sider

Essayet må være godkjent senest to uker før eksamen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 •  en 6-timers skoleeksamen på samisk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SAM-1110 Samisk litteraturvitenskap: Samisk litteraturhistorie 10 stp


Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

LTF2009.jpg-Bredde-180px-

Lill Tove Fredriksen


Førsteamanuensis i samisk litteratur
Telefon: +4777646342 lill.tove.fredriksen@uit.no