vår 2020
SAM-2980 Bachelorgradsoppgave i samisk språk (morsmål) (lektor utdanning trinn 8-13) - 10 stp

Sist endret: 25.02.2020

Emnetype

Bachelorgradsoppgaven er obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning samisk (morsmål), men studentene kan velge mellom oppgave i språk (denne emnebeskrivelsen) eller litteratur (se egen emnebeskrivelse).

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk, SAM-1011 Samiske dialekter, SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språk i samfunnet og flerspråklighet, SAM-1013 Samisk språkkunst, SAM-1110 Samisk litteraturvitenskap: Eldre samisk diktning i et kulturhistorisk perspektiv, SAM-1112 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk diktning

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor språkdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en språkvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig språkvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til bachelorgradsoppgaver i samisk (morsmål) blir gitt på samisk.

Bachelorgradsoppgaver i samisk (morsmål) skal skrives på samisk.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.  

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret - innen frist fastsatt av faglærer - skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Vurderingsform

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave som skal leveres innen oppgitt frist, og som vurderes med karakterene "Bestått" og "Ikke bestått".

Oppgaven skal være på 8 000-10 000 ord (20-25 sider) og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter "Ikke bestått" til ordinær eksamen har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-2980
 • Undersider