vår 2020

SIK-1504 Nordområdepolitikk - 10 stp

Sist endret: 20.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Grunnbegreper i studiet av internasjonal politikk.
 • Identifisering og avgrensning av det geografiske rommet nordområdene.
 • Definisjon av begrepet nordområdepolitikk.
 • Hvilke aktører er relevante i forhold til emnet? Kartlegging og analyse av enkeltland, allianser (for eksempel EU og NATO) og andre internasjonale samarbeidsorganer, både bi- og multilaterale, NGOs, forskningsmiljøer og forskernettverk, bedrifter, andre næringsinteresser osv.
 • Hvilken nordområdepolitikk har de ulike aktørene, i dag og historisk?
 • Kartlegging og gjennomgang av gjeldende internasjonale avtaler, konvensjoner, traktater, samarbeidsordninger osv. med relevans for nordområdene.
 • Hvilke aktuelle utfordringer og stridsspørsmål gjør seg gjeldende i nordområdene mht. ressurser, grensedragning osv.?
 • Hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer kan vi se, nå og framover, i området?
 • Arbeid med praktiske case og scenario ut fra dette.

Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

 • Gjøre rede for grunnbegreper i studiet av internasjonal politikk (IP), og være i stand til å anvende dem i analyser av nordområdepolitikk.
 • Avgrense og definere hva som menes med nordområdene og nordområdepolitikk
 • Gjøre rede for og diskutere hvilke politiske aktører som er relevante i nordområdene.
 • Gjøre rede for og diskutere Norges og andre lands nordområdepolitikk, både historisk og i dag.
 • Gjøre rede for og diskutere gjeldende internasjonale avtaler, konvensjoner, traktater, samarbeidsordninger osv. med relevans for nordområdene
 • Gjøre rede for og diskutere aktuelle politiske utfordringer og stridsspørsmål i nordområdene, særlig i forholdet mellom stater.
 • Gjøre rede for og diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer i området.

Ferdigheter:

 • Kunne bidra med kunnskap fra dette emnet i diskusjoner om hvordan en bør forholde seg i ulike beredskapssituasjoner, ikke minst i tilfeller der flere stater er involvert.
 • Kunne bidra med kunnskap fra dette emnet i planlegging og gjennomføring av øvelser som omhandler internasjonalt beredskapssamarbeid i nordområdene.
 • Kunne drøfte en gitt problemstilling basert på faglitteratur.
 • Kunne innhente informasjon raskt og bedømme kvaliteten på den.
 • Lære opp andre til å hente informasjon og til å utøve grunnleggende kildekritikk.

Kompetanse:

 • Kunne gjennomføre kritiske analyser av diskusjoner, presentasjoner, taler osv. med sikte på å skille retorikk fra realiteter
 • Være i stand til å analysere, bedømme og diskutere beredskapsscenarier i en faglig sammenheng.
 • Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen emnet og relatere det til ulike beredskapssituasjoner
 • Kunne vurdere den forskningsmessige kvalitet og det empiriske grunnlag for informasjon som presenteres, enten i form av publikasjoner, dokumenter, taler osv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Plenumsforelesninger og selvstudium. Øvingsoppgaver. Skriftlige innleveringer (arbeidskrav).

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: 2 arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: 1 ukes individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB1003 Nordområdepolitikk 10 stp
BIB1003 Nordområdekunnskap 2: Nordområdepolitikk 10 stp