Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SIK-1505 Naturkatastrofer - 10 stp

Sist endret: 05.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om de viktigste prosessene i naturen som kan bidra til naturkatastrofer. Emnet tar for seg menneskeskapte katastrofer. Felles for disse typer katastrofene er at de setter menneskers liv og helse i fare, og ødelegger materielle verdier og infrastruktur og går utover samfunnsfunksjoner

Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kjenne til grunnleggende terminologi og grunnleggende teori om de viktigste prosessene i naturen og ved menneskelig påvirkning som kan bidra til naturkatastrofer som setter menneskers liv og helse i fare, og ødelegger materielle verdier og infrastruktur.
  • Kjenne til ulike naturkatastrofer i Norge.
  • Kjenne til internasjonale katastrofer der klimautfordringer står sentralt.

Ferdigheter:

  • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om emnet. Anvende relatert terminologi.
  • Identifisere sammenhenger, konsekvenser og mulig risiko ved endringer i forhold som kan føre til naturkatastrofer.

Kompetanse:

  • Ha kjennskap til konsekvenser av natur- og menneskeskapte katastrofer på infrastruktur og samfunnsfunksjoner
  • Ha kompetanse i scenarioplanlegging for å kunne ha et verktøy til å se for seg kommende katastrofer og utfordringer knyttet til disse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Plenumsforelesninger under samlinger, nettundervisning, selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis to obligatoriske arbeidskrav i emnet. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Vurdering

1 ukes individuell hjemmeeksamen.

Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB1008 Naturkatastrofer 10 stp