vår 2020
SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon) - 10 stp

Sist endret: 24.10.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir en inngående kunnskap om interaksjonen mellom menneske, teknologi og organisasjon. Studentene skal opparbeide kunnskap om hvorfor ulykker skjer, hvordan ulykkesforløp kartlegges og granskes. Emnet skal gi studentene et innblikk i de utfordringer profesjonsutøvere og operative team står overfor, med hovedvekt på tema som menneskelige faktorer (Human Factors), kommunikasjon, samarbeid og samhandling

Hva lærer du

Kunnskaper: - Kandidaten har en grunnleggende forståelse for hvordan og hvorfor ulykker inntreffer med hensyn til samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. - Kandidaten har grunnleggende teoretiske kunnskaper som gir grunnlag for videre fordyping i emnet human factors. - Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode. Ferdigheter: - Kandidaten kan identifisere problemstillinger relevant i human factors faget, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning. - Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for sikkerhetsarbeid. Generell kompetanse: - Kandidaten er bevisst etiske aspekter ved ulykkesgranskning - Kandidaten er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesning, 12 timer øving, seminarundervisning og gruppearbeide.

  • En semesteroppgave som skrives i grupper à 3-5 studenter.

Opplegget for semesteroppgaven presenteres ved kursoppstart.


Eksamen

Semesteroppgave som teller 40% og individuell muntlig eksamen som teller 60%.

Det gis bokstavkarakter A-F.

Semesteroppgave og muntlig presentasjon må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester

Prosjektet kan beholdes til muntlig eksamen er bestått.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SM311 MTO (menneske, teknologi, organisasjon) 10 stp
SIK-2010 Human Factors 10 stp
FLY-2005 Human Factors 3 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SIK-2002