Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SIK-2505 Kriseledelse og kommunikasjon - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Katastrofebegrepet- innføring i Justis- og beredskapsdepartementets (JBD) samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) definisjoner, teorier og erfaringsmodeller

 • De 4 bærende prinsipp innenfor samfunnssikkerhet (samvirkeprinsippet, ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet og nærhetsprinsippet
 • Beredskapsplanlegging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
 • Krise- og katastrofeberedskap basert på et kunnskapsbasert samfunnssikkerhetsarbeid
 • Nasjonale strategier for krisehåndtering
 • Forebyggende beredskaps- og sikkerhetsarbeid
 • Krisestøtteverktøy
 • Krisekommunikasjon
 • Ledelse ved identifiseringsarbeid ved store personulykker (Dead Body management/Victim Identification)

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal etter endt studie ha kunnskaper om ledelse i krise og krisekommunikasjon. Kandidaten skal også kunne teknikker for bedre å kunne takle og mestre krise. Kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer hva angår nordområdene, foruten forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking.
 • Læring, i lys av 22. juli 2011 er et sentralt tema i den nye stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet (Meld.St. 29).
 • Kandidatene skal kjenne til myndighetenes ønskede målsetting om et mer kunnskapsbasert beredskapssystem ved kriser og internasjonale katastrofer.
 • Videre skal kandidatene være oppdatert på de senere års kunnskapsutvikling hva angår offentlige og private organisasjoners beredskaps- og kriseplaner ved uønskede hendelser (naturkatastrofer, ulykker) og bevisste hendelser (terror)Kandidatene skal også ha kjennskap til beredskapsplanlegging på nasjonalt, regionalt (fylkesmannen) og nasjonalt nivå.

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og reflektere over offentlige og private organisasjoners problemstillinger og dilemmaer ved beredskapsplanlegging og kriser.
 • Ha kompetanse til å delta i og bidra til ledelse av risiko- og beredskapsplaner på nasjonalt-, fylkesplan- og lokalt nivå innen katastrofehåndtering.

Kompetanse:

 • Kunne formidler kunnskap om offentlige beredskapsplaner og praktisk erfaring med disse Kandidatene skal være i stand til på egenhånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid/gruppeinnleveringer, praktiske øvelser, samt gjesteforelesere.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: Inntil to arbeidskrav skal være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Leveres individuelt eller i grupper på inntil 3 stk.

Eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen i grupper på inntil 3 personer, over 7 dager.  Karaktervurdering etter en skala fra A - F, hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2002 Katastrofeberedskap 10 stp
BIB2002 Kriseledelse og kommunikasjon 10 stp