Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SOK-2002 Offentlig økonomi - 10 stp

Sist endret: 19.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Dette kurset tar sikte på å forklare de grunnleggende teknikkene og modellene fra offentlig økonomi, samt bruke disse til å belyse en rekke økonomiske anvendelser.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker.

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om offentlig sektor og dens rolle i økonomien i henhold til produksjon av varer og tjenester, herunder utdanning, helsetjenester og sosialforsikring, samt fordeling og forbruk av økonomiske goder og resurser.
 • har bred kunnskap om private og offentlige løsninger for å oppnå optimal produksjon ved korrigering av markedssvikt.
 • har bred kunnskap om bruken av Nytte-kostnadsanalyser som beslutningsgrunnlag vedrørende offentlige prosjekter, og kan redegjøre for utfordringene offentlig sektor står ovenfor i henhold til effektivitet og fordeling når det kommer til finansiering av offentlige utgifter gjennom skattesystemet.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor mikroøkonomiske problemstillinger knyttet til produksjon, fordeling og forbruk av offentlige goder og resurser.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor problemstillingene vedrørende produksjon, fordeling og forbruk av offentlige goder og resurser.
 • kjenner til historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver (kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter)

Kandidaten...

 • kan anvende mikroøkonomisk teori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger myndighetene står ovenfor, og gjøre rede for sine valg, for eksempel:
 • gjøre rede for hvordan offentlig inngripen, for eksempel ved å pålegge skatter og avgifter, påvirker produksjonsbeslutningen i markedet, særlig i tilfellet med eksterne effekter og kollektive goder.
 • gjøre rede for utfordringer myndighetene står ovenfor vedrørende utformingen av skattesystemet, herunder hvem som bærer skattebyrden ved en enhetsskatt, hvordan en minimerer effektivitetstapen ved bruk av skatter, og hvordan økt pris gjennom høyere skatt påvirker individenes etterspørsel etter varer og tjenester, og tilbud av arbeidskraft.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor offentlig økonomi og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor grunnleggende mikroøkonomisk teori i henhold til det offentliges produksjon av varer og tjenester, samt fordeling og forbruk av økonomiske goder og resurser.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende mikroøkonomiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

Kandidaten:

 • har kunnskap om relevante problemstillinger innenfor mikroøkonomisk teori knyttet til produksjon av varer og tjenester, samt fordeling og forbruk av økonomiske goder og resurser.
 • kan planlegge, og gjennomføre, arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor mikroøkonomisk analyse alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan presentere sentrale mikroøkonomiske teorier, mikroøkonomiske problemstillinger og løsninger på disse både i grafisk, enklere matematisk og muntlig form.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor mikroøkonomisk analyse og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor mikroøkonomisk forskning om produksjon av varer og tjenester, samt fordeling og forbruk av økonomiske goder og resurser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamensordningen er en mappe som består av flere innleveringer og en muntlig eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Kontinuasjonseksamen er en muntlig eksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.  

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOK-2038 Mikroøkonomiske emner 7 stp
SOK-2010 Åpen økonomi og vekst 5 stp