Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SOK-2006 Arbeidsmarkedsteori - 10 stp

Sist endret: 20.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Kurset har som mål å gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor anvendt arbeidsmarkedsteori. Kurset fokuserer på hvordan arbeidsmarkedet fungerer både under fullkommen og ufullkommen konkurranse. Kandidaten gis mulighet å lære teorier om hvordan forskjellige samfunnsinstitusjoner slik f eks. lønns- og arbeidstidsreguleringer, fagforeninger, familiepolitikk, og utdanning påvirker arbeidsledighet og sysselsetting under forskjellige markedsformer. I tillegg vil kandidaten tilbys mulighet å evaluere teoriene på empiriske data.

Hva lærer du

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om grunnleggende teorier innenfor anvendt arbeidsmarkedsøkonomi under fullkommen og ufullkommen konkurranse
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor anvendt arbeidsmarkedsøkonomi
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor arbeidsmarkedsøkonomi.
 • Kjenner til historie og tradisjoner knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, samt egenarten og plassen i samfunnet for dette faglige område.

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan bruke arbeidsmarkedsteori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:
  • hvordan nyttemaksimerende arbeidere og profittmaksimerende arbeidsgivere fatter optimale beslutninger under forskjellige former for markedsforutsetninger på arbeidsmarkedet.
  • hvordan ulike institusjoner og markedssvikter påvirker likevekt og økonomisk effektivitet på arbeidsmarkedet.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor arbeidsmarkedsøkonomi og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor arbeidsmarkedsøkonomi og knytte dette til en problemstilling
 • kan bruke relevante matematiske verktøy, for eksempel calculus, sammen med grafisk og muntlig illustrasjon for å analysere problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Har innsikt om relevante problemstillinger innenfor anvendt arbeidsmarkedsøkonomi
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte teorier innenfor arbeidsmarkedsøkonomi forå analysere problemstillinger knyttet til dette faglige område i tråd med etiske krav og retningslinjer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Avsluttende 4 t skriftlig eksamen. Eksamen arrangeres i Tromsø. Et flertal innleveringer må være godkjente for å få avlegge eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.  

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOK-2003 Makroøkonomi 5 stp