vår 2020

SOK-2006 Arbeidsmarkedsteori - 10 stp

Sist endret: 30.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Kurset har som mål å gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor anvendt arbeidsmarkedsteori. Kurset fokuserer på hvordan arbeidsmarkedet fungerer både under fullkommen og ufullkommen konkurranse. Kandidaten gis mulighet å lære teorier om hvordan forskjellige samfunnsinstitusjoner slik f eks. lønns- og arbeidstidsreguleringer, fagforeninger, familiepolitikk, og utdanning påvirker arbeidsledighet og sysselsetting under forskjellige markedsformer. I tillegg vil kandidaten tilbys mulighet å evaluere teoriene på empiriske data.

Hva lærer du

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om grunnleggende teorier innenfor anvendt arbeidsmarkedsøkonomi under fullkommen og ufullkommen konkurranse
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor anvendt arbeidsmarkedsøkonomi
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor arbeidsmarkedsøkonomi.
 • Kjenner til historie og tradisjoner knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, samt egenarten og plassen i samfunnet for dette faglige område.

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan bruke arbeidsmarkedsteori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:
  • hvordan nyttemaksimerende arbeidere og profittmaksimerende arbeidsgivere fatter optimale beslutninger under forskjellige former for markedsforutsetninger på arbeidsmarkedet.
  • hvordan ulike institusjoner og markedssvikter påvirker likevekt og økonomisk effektivitet på arbeidsmarkedet.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor arbeidsmarkedsøkonomi og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor arbeidsmarkedsøkonomi og knytte dette til en problemstilling
 • kan bruke relevante matematiske verktøy, for eksempel calculus, sammen med grafisk og muntlig illustrasjon for å analysere problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Har innsikt om relevante problemstillinger innenfor anvendt arbeidsmarkedsøkonomi
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte teorier innenfor arbeidsmarkedsøkonomi forå analysere problemstillinger knyttet til dette faglige område i tråd med etiske krav og retningslinjer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Avsluttende 4 t skriftlig eksamen. Eksamen arrangeres i Tromsø. En innlevering må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.  

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOK-2003 Makroøkonomi 5 stp