Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi - 10 stp

Sist endret: 26.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

En grunnleggende forståelse av hvordan markeder og bransjer fungerer er viktig kunnskap både for bedrifter som skal utforme en strategi for å overleve og tjene penger i markedet, og for myndigheter som skal påse at markedene fungerer på en god måte sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kurset tar blant annet for seg bedriftenes valg av strategi når de skal forholde seg til andre aktører: leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter. Spillteori er sentralt i kurset.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker.

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om hvordan næringsøkonomisk analyse kan benyttes for å analysere strategisk interaksjon mellom bedrifter
 • har bred kunnskap om hvordan spillteori kan anvendes innen konkurransestrategi
 • har bred kunnskap om grunnleggende teknikker i næringsøkonomisk analyse
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor næringsøkonomi og konkurransestrategi
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor næringsøkonomisk analyse
 • kjenner til næringsøkonomiens og konkurransestrategiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver (kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter)

Kandidaten...

 • kan anvende næringsøkonomiske modeller på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, for eksempel: kan analyser konkurranseforhold og øvrige rammebetingelser som påvirker bedrifters tilpasning og likevekt i markedet, hvilke elementer som påvirker bedrifters valg av strategier i forhold til ulike andre aktører (herunder leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter), kan vurdere hvordan bedrifter strategisk kan opptre i markeder for å oppnå konkurransefordeler og/eller redusert konkurranse, kan redegjøre for hvordan ulike former for nærings- og konkurransepolitikk kan påvirke bedrifters atferd, samt kan utvikle en strategi tilpasset bedriftens posisjon i markedet og de konkurranseforhold bedriftens opererer under.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor næringsøkonomisk analyse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor næringsøkonomi og konkurransestrategi.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende konkurransestrategiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

Kandidaten...

 • har kunnskap om relevante problemstillinger innenfor næringsøkonomien.
 • har generell kunnskap over feltet konkurransestrategi og kan bidra til å utforme en strategi for bedriften som er tilpasset både markedssituasjon og konkurranseforhold som bedriften står overfor.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor næringsøkonomisk analyse alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentrale teori i faget, næringsøkonomiske problemstillinger og løsninger på disse både i grafisk, matematisk og muntlig form.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor næringsøkonomisk analyse og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor næringsøkonomisk forskning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer (teller 100 %). Eksamen arrangeres i Tromsø. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. En innlevering må være godkjent for å få avlegge eksamen. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 04.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SØ-105 Makroøkonomi 5 stp
SØ-103 Anvendt økonomi 5 stp
SØ-201 Samfunnsøkonomi mellomfagstillegg 10 stp
SØ-221 Samfunnsøkonomi fullt mellomfag 10 stp
BED-3014 Konkurransestrategi 10 stp