Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorgradsprogrammet spansk og latinamerikanske studier og Lektorutdanningen trinn 8 - 13 og med spansk som fag 1 eller 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Gode leseferdigheter i engelsk.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Innhold

Dette innføringsemnet gir den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur. Hvilken rolle spiller Den spanske borgerkrigen i det moderne Spania? Eksisterer egentlig 'Latin-Amerika'? Består Spania av én eller flere nasjoner? Er rasisme et problem i Latin-Amerika? Slike tema blir belyst i forelesningene og gjennom pensum som består av ulike typer tekster, fra oversiktsverk, fagartikler og historiske dokumenter. Emnet gir derigjennom oppøving i å forholde seg kritisk til framstillinger av spansk og latinamerikansk historie og samfunn. Emnet gir også en elementær innføring i akademisk skriving.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om hovedtrekk i spansk historie
  • kunnskap om hovedtrekk i latinamerikansk historie
  • forståelse for hvilke historiske faktorer som danner bakgrunnen for aktuelle problemstillinger i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur
  • forståelse for hvordan ulike perspektiver preger framstillingene av spansk og latinamerikansk historie og samfunn

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i spansk og latinamerikansk historie
  • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk med riktig bruk av referanser og litteraturliste

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk, ispedd noe spansk terminologi og vokabular.

Eksamensspråk: norsk eller spansk.

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret. Emnet består av forelesninger og oppgaveseminar. Det forventes oppmøte til forelesninger og oppgaveseminar. På oppgaveseminaret er de obligatoriske arbeidskravene tema og det gis innføring i akademisk oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas. Undervisningen som er gitt i løpet av semesteret blir regnet som en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon av pensumtekst eller sammendrag av pensumtekst i.h.t. angitte kriterier.
  • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs "Ikomp". Kursbevis må legges fram. Dette arbeidskravet inngår i innføringen i akademisk skriving.
  • En skriftlig drøftingsoppgave på inntil 6 sider over oppgitt tema.

De skriftlige arbeidskravoppgavene blir tildelt studentene i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravene oppøver og prøver studentenes evne til selvstendig arbeid med utgangspunkt i pensum, samt deres faglige skriveferdigheter. Vurderingsuttrykket her er bestått/ikke bestått og begge arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

 

Eksamen består av:

  •  en 5-timers skoleeksamen.

Skoleeksamen etterprøver ytterligere studentenes oversikt over, tilegnelse og forståelse av pensum og evne til å drøfte dette faglig. Eksamen skrives på norsk eller spansk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPA-1110 Innføring i spansk kultur 10 stp


Kontakt
Randi Lise Davenport

Randi Lise Davenport


Førsteamanuensis spansk kultur og litteratur
Telefon: +4777623198 randi.davenport@uit.no

Lovisa Bergmann


Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, Ph.d.-emner og norsk som fremmedspråk
Telefon: +4777660291 lovisa.bergmann@uit.no