Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPH117 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter - 4 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Spesielle observasjoner, Urinprøvetaking, blodprøver, injeksjoner, skylleroms arbeid, avfallshåndtering, grunnleggende behov, kateterisering, forebygging av smitte og smittespredning, komplikasjoner til inaktivitet.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

  • Gjennomføre generelle- og relevante observasjoner knyttet til menneskets grunnleggende behov
  • Ivareta generell hygiene og forebygge smittespredning
  • Utføre arbeid på skyllerom ut fra hygieniske prinsipper og handtere avfall på en forsvarlig måte
  • Observere, vurdere og gjennomføre relevante forebyggende tiltak ved inaktivitet
  • Observere, vurdere og gjennomføre tiltak ved komplikasjoner som følge av inaktivitet 
  • Utføre spesielle prosedyrer knyttet til pasientens eliminasjon
  • Kunne sette injeksjoner, sc, im, og utføre ulik prøvetaking
  • Kunne utføre basal hjerte-lunge-redning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, case studier, selvstudier, seminarer, ferdighetstrening og bruk av digitale læringsarena.

Praktiske oppgaver på klinisk læringssenter. VAR-forkunnskapstest 

Eksamen

Emnet har 100% tilstedeværelsesplikt. Vurderes til bestått eller ikke bestått.

Vurderingskriterier:

Praktiske ferdigheter i nevnte prosedyrer og arbeidsoppgaver definert i læringsutbyttet.

Timeplan