Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPH203 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 2 - 12 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

SPH/SPD 203.1 Sykepleiens faglig og vitenskapelige grunnlag

Forskning i sykepleie. Søk i databaser etter publisert forskning. Etiske problemstillinger i spesialisthelsetjenesten.  Forholdet mellom ulike kunnskapsformer og bruken av dem i en praktisk sammenheng i spesialisthelsetjenesten.  Kunnskapsbasert praksis.

SPH/SPD 203.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Sykepleiens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Sykepleie til den akutt, kritisk syke pasient, Sykepleie ved kreft og annen alvorlig sykdom og død. Barn på sykehus, Akutt syke barn og barn som pårørende. Sykepleie ved akutte og kroniske smerter.  Transfusjonsbehandling. Ernæring ved sykdom. Sårbehandling. Sykepleie til pasienter med somatiske sykdommer. Førstehjelp på skadested. 

SPH/SPD 203.3: Samfunnsvitenskapelige emner 

Sosiologi og sosialantropologi 1sp, sykepleieprofesjonen. Sosialantropologiske perspektiver på helse, sykdom, medisin og helsevesen. Kommunikasjon samhandling og konfliktløsning 0,5 sp. Samarbeid. Psykologi: stress, kriser, mestring og helsepsykologi. Pedagogikk: undervisning av pasient i sårbar situasjon

SPH/SPD 203.4: Medisinske og naturvitenskaplige emner

Generell patologi, sykdomslære og farmakologi (3 sp) Sykdom og legemidler til: nevrologiske sykdommer, blodsykdommer, sykdom i lymfoide organer, Øre-nese-hals sykdommer, hudsykdommer, sykdom kjønnsorganer, sykdom knyttet til svangerskap og fødsel, sykdom i brystene, gynekologiske sykdommer, ved obstetrikk og ved utvalgte kreft sykdommer. Pediatri / barn og legemidler,

Øyesykdommer, veskeforstyrrelse og transfusjon, pre-, per- og postoperativ behandling, Legemidler ved anestesi, smertelindring, traumatologi. Alternativ behandling, Legemidler ved alternativ behandling.

Hva lærer du

SPH/SPD 203.1 Sykepleiens faglig og vitenskapelige grunnlag Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskaper om etiske teorier og yrkesetiske retningslinjer
 • Ha innsikt i aktuelle etiske problemstillinger man kan møte i spesialisthelsetjenesten
 • Kunne søke etter forskningsartikler og kjenne til relevante databaser
 • Kjenne til ulike forskningsmetoder innenfor sykepleieforskning
 • Ha kunnskaper om forskningsetiske retningslinjer

Ferdighetsmål:

 • Kunne relatere sykepleieprofesjonen til yrkesetiske retningslinjer
 • Kunne anvende yrkesetiske retningslinjer i en sykepleiefaglig sammenheng
 • Reflektere over fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kunne anvende fagutvikling og forskning i sykepleiepraksis
 • Gjennomføre og bruke litteratursøk relatert til relevant publisert forskning

SPH/SPD 203.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha inngående kunnskap om sykepleierens funksjonsområder
 • Ha kunnskaper om helsefremming, sykdomsforebygging, diagnostikk, behandling og prognose og se dette i sammenheng med sykepleiefaget
 • Ha kunnskaper om lindring av lidelse og plager hos den akutt, kritisk og kronisk syke pasient i spesialisthelsetjenesten 
 • Ha kunnskap om hvordan ernæring og inaktivitet virker inn på en syk kropp og hvilke vurderinger og tiltak som bør iverksettes
 • Ha kunnskaper om sykepleie til pasienter, i alle aldersgrupper, med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse og deres pårørende. 
 • Ha kunnskaper om syke barn og barn som pårørende
 • Ha kunnskaper om hjerte-lungeredning og førstehjelp på skadested

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende kunnskapsbasert sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter i alle aldersgrupper i spesialisthelsetjenesten
 • Kunne utføre grunnleggende førstehjelp på skadested
 • Kunne vise en ansvarsfull holdning i all omgang med pasienter, pårørende og medarbeidere

SPH/SPD 203.3: Samfunnsvitenskapelige emner  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskaper om hva det innebærer at sykepleie er en profesjon
 • Ha kunnskaper om hvordan konflikter kan unngås og hvordan krise kan mestres i dialog
 • Kunne forstå pasienten i et samfunnsmessig perspektiv og hvordan samfunnet og kulturer påvirker
 • Ha kunnskaper om informasjon, veiledning og undervisning til pasient og pårørende og til medarbeidere.
 • Ha kunnskaper om krisereaksjoner og krisehandtering

 Ferdighetsmål:

 • Forstå pasient og pårørendes opplevelser og reaksjoner på akutt, kritisk og kronisk sykdom, lidelse og behandling uansett alder og kulturell bakgrunn
 • Kunne anvende kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i forhold til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker og deres pårørende i alle aldersgrupper
 • Kunne anvende kunnskaper i pedagogikk i informasjon, veiledning og undervisning til pasient, pårørende og medarbeidere

SPH/SPD 203.4: Medisinske og naturvitenskaplige emner  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskaper om symptomer, behandling, forekomst, årsak, prognose til sykdommer/diagnoser
 • Ha kunnskaper om medikamentgruppers virkning, bivirkning og interaksjoner
 • Ha kunnskap om sykdommer og behandling av disse, både medikamentell og annen behandling
 • Ha kunnskaper om forebygging av epidemier og smittespredning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Ha kunnskap om de vanligste infeksjonssykdommer, forekomst, symptomer, behandling og forebygging
 • Ha kunnskaper om spredning av infeksjonssykdommer og hvilke forebyggende tiltak som kan iverksettes
 • Ha kjennskap til epidemiologi og prinsipper for overvåkning og forebygging smittsomme sykdommer lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Ferdighetsmål:

 • Kunne vurdere pasientens sykdomstilstand og behandling, kunne observere utvikling av sykdom og effekten av behandling, dokumentere dette og iverksette nødvendige tiltak
 • Kunne i vurdere når det er behov for å tilkalle lege, utfra pasientens tilstand og egne kunnskaper
 • Ha kunnskap om hva som skjer i menneskekroppen når det oppstår sykdom og skade 
 • Ha kunnskap om sykdommer og observasjoner knyttet til sykdom og behandling.
 • Kunne iverksette foreskrevet behandling og gjøre observasjoner av sykdom og effekten av behandling
 • Kunne iverksette og vurdere forebyggende tiltak i forhold til sykdom og skade
 • Kunne administrere medikamenter etter forskrift fra lege
 • Kunne gjennomføre infeksjonsforebyggende tiltak

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning, gruppearbeid, casestudier, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, øvelser på klinisk læringssenter, praktiske studier.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD203 OBL-GRU1: Arbeidskrav i gruppe med veiledning som vurderes til godkjent eller ikke godkjent

SPH/SPD203 OBL-GRU2: Arbeidskrav i gruppe med veiledning som vurderes til godkjent eller ikke godkjent

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Eksamensdato

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 2 - Individuell hjemmeeksamen utlevering 08.06.2020 innlevering 15.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan