vår 2020
SPHPRA1 Grunnleggende sykepleie på helseinstitusjon - 18 stp

Sist endret: 10.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SPH103 Ferdighetstrening og refleksjon, SPH107 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter

Innhold

Praksisstudier - 12 uker

Hva lærer du

Etter gjennomført praksis skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

 

 • Kunne møte mennesket som unikt individ og ivareta dets egenverd og integritet på en respektfull og verdig måte
 • Kunne vise omsorg og utøve sykepleie på en omsorgsfull måte
 • Kunne ivareta hygiene og overholde hygieniske prinsipper
 • Ha utviklet godt handlag og forsiktighet i situasjoner som stell, berøring og forflytning av pasienter
 • Kunne utøve sykepleierens funksjon innen helsefremming, forebygging, lindring, behandling, rehabilitering og habilitering
 • Kunne identifisere, reflektere og handtere etiske utfordringer i møte med pasient og pårørende
 • Ha ferdigheter i utførelse av sykepleiefaglige prosedyrer som blodtrykksmåling, pulstaking, temperaturmåling, kapillær blodprøvetaking, urinprøvetaking, bakteriologisk prøvetaking av sårsekret og avføring
 • Kunne utføre generelle observasjoner av pasientens respirasjon, sirkulasjon, ernæring og væskeinntak, temperatur, eliminasjon, søvn, aktivitet og sinnsstemning
 • Kunne iverksette sykepleietiltak ved svikt hos pasienten i egen evne til å ivareta grunnleggende behov
 • Kunne iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner som følge av inaktivitet
 • Ha ferdigheter knyttet til å iverksette lindrende tiltak ved smerter hos pasienten
 • Kunne utføre muntlig og skriftlig sykepleiedokumentasjon
 • Kunne utføre stell og pleie av døende 
 • Kunne utføre stell av døde pasienter
 • Kunne utføre praktiske handlinger til pasienter i forhold til berøring, forflytning, med fokus på pasientens og egen kroppsstilling 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Selvstudie, praktiske handlinger, refleksjon, gruppeveiledning, individuell veiledning.

Planlegge, operasjonalisere og evaluere læringsutbytte gjennom ukeplaner, logger og selvevaluering


Eksamen

Arbeidskrav

Personlig logg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering. 

Vurdering

Praksis vurderes til bestått eller ikke bestått. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 18
 • Emnekode: SPHPRA1