Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPHPRA5 Praksis 5 - Sykepleie til eldre og psykisk syke - 9 stp

Sist endret: 10.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 6 ukers varighet

Hva lærer du

Læringsutbytte

Bygger på emne i alle årsenhetene, samt læringsutbytte i emne SPH/SPD PRA4 Etter gjennomført praksis skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

 • Kunne utvikle sykepleiefaglig identitet
 • Anvende relevante sykepleiefaglige kunnskaper og iverksette disse
 • Anvende relevante medisinskfaglige kunnskaper 
 • Oppøve økt forståelse for ulike kulturer og menneskers identitet
 • Vise sykepleiefaglige evner i en kontekst med kollegaer og pasienter
 • Anvende kunnskaper om mennesket som en del av samfunnet og forstå relevansen i en sykepleiefaglig sammenheng
 • Ha kunnskap om pasientens rettigheter og sykepleierens plikter og ansvar
 • Forstå betydningen av forebyggende helsearbeid
 • Finne og kunne belyse etiske problemstillinger
 • Vise evne til kritisk refleksjon og bidra til samfunnsfaglige debatter
 • Vise evne til å finne frem til relevante kunnskaper og arbeide kunnskapsbasert ¿ vise evne til samhandling og nytenkning
 • Kunne utøve faglig skjønn, og anvende erfaringer 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Refleksjonsgrupper, selvstudier og praktiske studier.

Eksamen

Arbeidskrav

Personlig logg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering. 

Vurdering

Vurderes til bestått eller ikke bestått. 

Timeplan