Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SSO-1021 Forebyggende sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå - 15 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir innføring i generell psykologisk teori om individets utvikling i et livsløpsperspektiv, kognitivt, emosjonelt og personlighetsmessig. Kunnskap om sosiale prosesser fra tilknytning og tidlige relasjoner gjennom voksenlivet frem til aldring. Det fokuseres også på sosialisering, akkulturasjon og identitetsutvikling gjennom samspillsprosesser i hjem og samfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Helsepsykologiske utfordringer og mestring i forhold til psykiske lidelser og konsekvensene for familier og barns oppvekstsvilkår tematiseres i forhold til forebyggende sosialt arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå. Studentene introduseres for ulike teorier, 15 modeller og metoder for handling i sosialt arbeid og kunnskap om sosionomers rolle i forvaltningen, i forebyggende arbeid og i tverrprofesjonelt samarbeid i kommunen. Emnet inkluderer kommunikasjon, relasjon og tverrkulturell kommunikasjon som forståelsesform blant annet mellom yrkesutøver og brukere.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til psykologifagets opprinnelse og vitenskapelige grunnlag.
 • kjenner til sosialarbeiderprofesjonens rolle i forvaltningen.
 • har kunnskap om teori/metoder og forebyggende sosialt arbeid på gruppe og samfunnsnivå.
 • har kunnskap om nettverk- og tverrfaglig arbeid.
 • har kunnskap om kommunikasjonens betydning for samhandling og konfliktløsning.

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere over hvordan ulike forhold påvirker valg av arbeidsmåter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå i et forebyggende perspektiv.
 • reflektere over nettverks- og tverrfaglig arbeids betydning i sosialt arbeid.
 • henvise til og gjøre rede for teori i metodisk forebyggende sosialt arbeid.

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til psykologiens betydning for sosialt arbeid.
 • kan formidle sentralt fagstoff om nettverks- og tverrfaglig arbeid innenfor sosialt arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon over grupper og gruppeprosesser 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Muntlig fremlegg i gruppe. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.

Eksamen består av:

 • Individuell hjemmeeksamen over 3 dager

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet.

Eksamensdato

Individuell hjemmeeksamen utlevering 16.03.2020 innlevering 18.03.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SSO-1321 Forebyggende sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå 15 stp