vår 2020
SSO-3020 Nyere perspektiver på sosialt arbeid - 15 stp

Sist endret: 11.08.2020

Søknadsfrist

For søking om opptak til enkeltemne: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i studiet Master i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde. Søkere med annen samfunnsfaglig, pedagogisk eller helsefaglig utdanning og relevant sosialfaglig yrkeserfaring kan også søke.

 Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere må ha minimum gjennomsnittskarakter C. For søkere med eldre grunnutdanning uten vurdering etter karakterskala vil det bli foretatt en individuell vurdering.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

I dette emnet presenteres sentrale temaer knyttet til utviklingen i velferdssamfunnet, og de svarene som profesjonelt sosialt arbeid kan bidra med. Bl.a. behandles aktuelle sosialpolitiske føringer med vekt på forebyggende arbeid og et tettere samarbeid på tvers av sosiale tjenester og helsetjenester. I denne sammenhengen spiller kommende demografiske endringer og konsekvenser for samfunnet og for profesjonelt sosialt arbeid en viktig rolle.

Studenten får innblikk i ulike analytiske perspektiver og i muligheten for å bruke disse til kritisk vurdering av sosialfaglige problemstillinger. Emnet gir kandidaten innsikt i relevante perspektiver som kritisk belyser profesjonenes rolle i velferdssamfunnet. Emnet skal problematisere hvordan kunnskapsdannelse skjer i sosialt arbeids praksisfelt, og skal bidra til å synliggjøre sammenhengen mellom kunnskapsteoretiske posisjoner og betydningen for sosialfaglig forskning og praksis. I emnet behandles sentrale teorier og begreper, eksempelvis risiko, velferdsstat/-samfunn, beslutning og deltakelse, sosialt arbeid og helse, relasjoner og familie, kultur, kjønn og klasse. Emnet problematiserer også hvordan klientskapende krefter kan svekkes gjennom myndiggjørende strategier. I sum skal emnet kaste lys over sosialt arbeids samfunnsmandat under endrede rammebetingelser.


Hva lærer du

Kunnskap

Ved bestått emne skal studenten:

 • ha kunnskap om systembetingelser, organisatoriske og juridiske rammer for sosialfaglig arbeid, herunder hvordan slike rammer muliggjør inkludering og deltakelse
 • ha kunnskap om aktuelle sosialpolitiske utfordringer og føringer for profesjonelt sosialt arbeid
 • ha kunnskap om ulike analytiske perspektiver og metoder for en kritisk forståelse av slike utfordringer og føringer
 • ha kunnskap om systematisk endringsarbeid innafor fagfeltet
 • ha kunnskap om hvordan helse- og sosialpolitiske føringer og prioriteringer får konsekvenser for ulike brukergrupper

Ferdigheter

Ved bestått emne skal studenten:

 • kunne se sammenhengen mellom utviklingstendenser i dagens samfunn og diskutere bruken av sosialt arbeid i forhold til slike utfordringer
 • kunne forholde seg kritisk til praksis, forskning og teoriutvikling i sosialt arbeid og tilgrensende områder for profesjonelt arbeid i det moderne samfunnet
 • kunne anvende ulike analytiske perspektiver og metoder til kritisk kunnskapsdannelse innen sosialt arbeid
 • kunne reflektere og forholde seg kritisk til maktforhold og etiske perspektiver innen offentlig tjenesteyting
 • kunne utøve forsvarlig skjønn i beslutningsprosesser
 • kunne delta og bidra i diskusjoner om prioriteringer mellom grupper og nivåer i helse- og sosialtjenesten

Generell kompetanse

Ved bestått emne skal studenten:

 • kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor sosialt arbeid
 • kunne anvende teoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye arbeidsområder og prosjekter
 • kunne vise kritisk forståelse for forvaltning av egen profesjonsrolle
 • kunne anvende sine kunnskaper i arbeid med personer med sammensatte behov og under forskjellige livsvilkår
 • kunne gjennomføre tiltaksutforming og evaluering med utgangspunkt i kulturelle forhold
 • kunne identifisere og videreutvikle de sosialfaglige tilnærminger i sammensatte velferdstjenester


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentens basisgruppe er studentens viktigste læringsarena. Emnet vil bygge på studentaktive læringsformer, det vil si læringsformer hvor studentenes primære arena for læring er gruppearbeid og -diskusjoner, og praktiske øvelser i basisgruppa. I praksis betyr dette at studentene jobber aktivt med pensumstoff i forkant av samlingene, både gjennom egenstudier og i egen basisgruppe. Undervisere/fagansatte har ansvar for å tilrettelegge for studentaktiv læring gjennom å utarbeide et helhetlig læringsdesign for hele emnet.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Det er et skriftlig arbeidskrav på emnet.

Eksamen består av:

 • En skriftlig hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven utleveres i første samlingsuke og skal innleveres digitalt senest 1 uke etter siste samlingsuke i emnet. De eksakte datoer vil fremgå av oppgaveteksten.

Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-3020