vår 2020
SSO-3021 Forskningsmetode - 15 stp

Sist endret: 11.08.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet danner grunnlag for at studentene kan planlegge og gjennomføre et metodisk opplegg i forbindelse med masteroppgaven samt at studentene kan kritisk vurdere forskning og kunnskapsproduksjon i sosialt arbeid. Emnet består av to deler fokusert på henholdsvis kvantitativ og kvalitativ metode.

Del I gir kunnskap om kvantitativ metode. Denne delen av emnet gir en innføring i sentrale statistiske begreper samt ulike typer av forskningsdesign og metoder for innsamling av data i kvantitativ forskning. Ulike anvendelsesmetoder vil bli drøftet samt muligheter og begrensninger ved kvantitative forskningsdesign.

Del II gir en innføring i sentrale begreper og metodiske tilnærminger i kvalitativ forskning. Denne delen av emnet vil fokusere på gjennomføring av kvalitative undersøkelser. Studentene vil gjennom forelesninger, seminarer og praktiske øvelser få kunnskap og ferdigheter om kvalitative metoder, med særlig vekt på intervju. Anvendelsesmetoder for kvalitativ forskning vil bli drøftet samt muligheter og begrensninger ved kvalitative forskningsdesign. Del II vil dessuten behandle ulike analysetradisjoner i kvalitativ metode og etiske utfordringer forbundet med gjennomføring av kvalitativ forskning.


Hva lærer du

Kunnskap   

Ved bestått emne skal studenten:

 • ha kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og om ulike analysetradisjoner innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning
 • ha kunnskap om forholdet mellom empiri og teori i empiriske studier
 • ha kunnskap om sentrale begreper innen forskningskvalitet
 • ha kunnskap om etiske utfordringer knyttet til valg og gjennomføring av ulike design og metodiske opplegg

Ferdigheter

Ved bestått emne skal studenten:

 • kunne utvikle forskningsdesign for egen masteroppgave i forhold til selvvalgt tema og forskningsspørsmål
 • kunne planlegge og gjennomføre en kvalitativ undersøkelse
 • kunne planlegge og gjennomføre en kvantitativ undersøkelse
 • kunne kritisk vurdere den vitenskapelige kvaliteten på forskningsarbeider i sosialt arbeid og kunne reflektere metodologisk og kritisk over annen forskningslitteratur
 • kunne anvende grunnleggende kvantitative og kvalitative analyseteknikker
 • kunne reflektere metodologisk rundt sammenhengen mellom forskningsdesign og kunnskapsproduksjon
 • kunne vurdere forskningsetiske spørsmål knyttet til kvalitativ og kvantitativ metode

Generell kompetanse

Ved bestått emne skal studenten:

 • kunne reflektere over muligheter og begrensninger ved kvalitative og kvantitative metoder i sosialt arbeid samt vurdere anvendelsesområder ved ulike metodiske tilnærminger
 • kunne utføre en undersøkelse til eget masterprosjekt, samt kritisk vurdere metodiske valg og utfordringer knyttet til egen forskning
 • kunne reflektere kritisk over ulike forskningsdesign og metoder i kvalitativ og kvantitativ metode
 • være i stand til å lese, analysere og kritisk vurdere forskningsarbeid i det sosialfaglige feltet
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger i gjennomføring av forskningsprosjekter og over forskerens posisjon i forskningsfeltet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentens basisgruppe er studentens viktigste læringsarena. Emnet vil bygge på studentaktive læringsformer, det vil si læringsformer hvor studentenes primære arena for læring er gruppearbeid og -diskusjoner, og praktiske øvelser i basisgruppa. I praksis betyr dette at studentene jobber aktivt med pensumstoff i forkant av samlingene, både gjennom egenstudier og i egen basisgruppe. Undervisere/fagansatte har ansvar for å tilrettelegge for studentaktiv læring gjennom å utarbeide et helhetlig læringsdesign for hele emnet.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Det er et skriftlig arbeidskrav på emnet. I arbeidskravet skal studenten utforme en prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt. Prosjektbeskrivelsen skal minimum inneholde innledning/bakgrunn og problemstilling, metode og teoretisk tilnærming, etiske vurderinger og tidsplan.

Eksamen består av:

 • Eksamen består av en muntlig eksamen som tar utgangspunkt i studentens godkjente prosjektbeskrivelse. Studenten skal presentere prosjektet muntlig, hvoretter studenten vil bli prøvd i metodisk kunnskap, refleksjoner og overveielser knyttet til prosjektbeskrivelsen og med utgangspunkt i emnets læringsutbytte.

Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-3021