vår 2020
STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk - 10 stp

Sist endret: 06.10.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap og bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi. Passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet gir en innføring i hovedtrekkene ved det norske politiske systemet - med særlig vekt på institusjoner, organisasjonsstruktur og beslutningsprosesser på ulike nivå. Emnet gir kunnskap om Stortinget, regjering og sentralforvaltning, kommunale og fylkeskommunale styringsorganer, sametingets rolle samt forholdet mellom offentlige myndigheter og organiserte interesser i samfunnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale politiske og administrative institusjoner; hvordan de er organisert og fungerer
 • hvordan offentlig politikk utformes og iverksettes
 • hovedtrekkene ved det norske lokalstyret

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for makt- og innflytelsesrelasjoner i norsk politikk og forvaltning
 • anvende denne kunnskapen i analyser av faglig funderte og politisk relevante problemstillinger

Kompetanse

 • formidle forskningsbasert, statsvitenskapelig kunnskap om norsk politikk og forvaltning
 • anvende denne kunnskapen i faglige og allmennpolitiske diskusjoner om sentrale spørsmål og problemstillinger vedrørende norsk politikk og forvaltning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisningen får studentene trening i å legge frem sentrale pensumbidrag og diskutere faglige problemstillinger.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av: En 6 timers skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensformen prøver studentenes evne til selvstendig arbeid med et sentralt tema fra kurset, samt deres faglige skriveferdigheter. Skoleeksamen gjør det mulig å ytterligere etterprøve studentenes tilegnelse og forståelse av pensum, samt deres evne til å drøfte dette faglig.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

STATSV-101 Offentlig politikk og administrasjon 7.5 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1002