vår 2020
STV-2020 Bachelorgradsoppgave - 20 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne dersom man oppfyller de formelle forkunnskapskravene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

STV-1000 Politisk analyse, STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver, STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk, STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk, STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner, STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner, SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skrives ut fra et valgfritt tema, som skal ta utgangspunkt i, og bygge videre på valgfrie eller obligatoriske statsvitenskapelige emner i bachelorgradsprogrammet. Studentene kan velge å ta utgangspunkt i et emne som de tar samme semester som oppgaven skrives, eller i et emne som de har gjennomført tidligere i studiet. Uansett må de legge opp et pensum på omlag 1000 sider som utdyper det temaet de velger. Inkludert i de 1000 sidene er også fellespensum som berører oppgaveskriving. Pensum legges opp i samråd med faglærer. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Studenten har kunnskap om:
de ulike fasene i en forskningsprosess
hvordan man kan utforme en forskbar problemstilling innen statsvitenskap eller organisasjon og ledelse
hvordan man med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller et empirisk materiale som grunnlag for en selvstendig drøfting.
 
Ferdigheter
Studenten kan:
anvende statsvitenskapelige eller organisasjonsfaglige analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema
presentere faglig innhold muntlig og skriftlig, samt gi og motta tilbakemelding på egne framlegg
bruke kilder og referanser på en faglig forsvarlig måte samt behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte.
 
Kompetanse
Studenten oppøver kompetanse i:
å tilegne seg kunnskaper på et felt og anvende disse i arbeid med en større oppgave
å planlegge og gjennomføre prosjekt/utredninger som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
å fremstille og drøfte faglige problemstillinger på en systematisk og konsistent måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen organiseres som et felles seminar (omtrent 7-8 dobbeltimer) med undervisning i oppgaveskriving og kollektiv veiledning for studentene. På seminaret skal studenten legge fram problemstilling og mindre deler av oppgaven til diskusjon, hvor de får tilbakemelding fra både faglærer og medstudenter. I tillegg vil studentene få individuell veiledning inntil 4 ganger underveis i arbeidet med oppgaven.
Kvalitetssikring av emnet
Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:
Tema og problemstilling må være godkjent innen en gitt frist.
Studentene må presentere eget prosjekt samt bidra med å gi respons til medstudenter på deler av oppgaven i grupper.
Pensumliste for selvvalgt pensum leveres for godkjenning senest en uke før innlevering av bacheloroppgaven.
Eksamen består av:
En bachelorgradsoppgave, som skrives over selvvalgt tema og muntlig eksamen.
Oppgaven skal være på ca. 8000 ord (ca. 20-25 sider), med linjeavstand 1,5. Etter avtale med fagansvarlig kan oppgaven skrives av to studenter i fellesskap. Oppgaven må da være 50% større, ca. 12 000 ord (ca. 30-35 sider).
Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Den muntlige eksamen virker justerende på oppgavens karakter.
Den skriftlige delen av eksamen er valgt for å gi studentene erfaring med å skrive en større oppgave, mens den muntlige eksamen er valgt for å gi studenten anledning til å kunne inngå i en faglig samtale basert på bachelorgradsoppgaven og pensum.
 
Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Både oppgaven og muntlig eksamen må tas på nytt.
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: STV-2020