vår 2020
STV-3058 Nyere lederskapsteori - 10 stp

Sist endret: 26.10.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, administrasjonsfag eller statsvitenskap. Minst 30 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på 2000-nivå. Det skal også inngå 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag i opptaksgrunnlaget. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene. Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Fra 1980- og 1990-tallet har det vokst frem en rekke nye teorier om ledelse som dels er knyttet til utviklingen av kunnskapssamfunnet og behovet for ledelse under fleksible organisasjonsbetingelser, og dels til endringer i synet på hva som kjennetegner en god leder. I kurset vil fokus rettes s vel mot spennvidden i nyere ledelsesteori- og forskning, som tilby et tilbakeblikk p disiplinens utvikling fra dens begynnelse rundt forrige rhundreskifte.

Med utgangspunkt i etablert teori, nyere forskning og praktiske eksempler vil følgende emner belyses:

- Den historiske utviklingen av ledelsesforskning og -teori

- Klassiske tilnærminger som trekkteori, stilteori, og situasjonsbetinget ledelse

- Instrumentelle og nyere tilnærminger som:

Teamledelse

Prosjektledelse

Transformasjonsledelse

Visjonær ledelse

Endringsledelse

Verdibasert ledelse

Selvledelse

Litteraturens blindflekker


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • den historiske utviklingen i ledelsesfaget fra begynnelsen av 1900-tallet til dagens ledelsesperspektiver.
 • hva som skiller de ulike perspektivene fra hverandre, og være i stand til kritisk refleksjon om de sentrale forskjellene mellom perspektivenes bidrag til forståelsen av ledelse.
 • empiriske studier av ledelse. Hva vet vi, hva virker og hva er myter?

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor lederskapsteori, samt kunne strukturere og formulere komplekse faglige resonnementer
 • anvende ovennevnte kunnskaper og forståelse i empiriske studier av organisasjoner
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til ledelse i og av moderne organisasjoner

Kompetanse

Studenten kan:

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten.
 • presentere og formidle selvstendig arbeid ved hjelp av fagets begrepsapparat.
 • reflektere over effekten av ulike «ledelsesverktøy» som anvendes i praksisfeltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsformen vil veksle mellom seminarform og ren forelesning.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Eksamen

Eksamen er todelt og består av:

 • en hjemmeeksamen på inntil 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 3.000 ord
 • en muntlig eksamen

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått. Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15.januar for eksamen i høstsemesteret og 15.august for eksamen i vårsemesteret. Både hjemme- og muntlig eksamen må tas på nytt.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

STV-6302 Ledelse og organisasjonsdesign 5 stp
STV-6308 Masteremne i endringsledelse: Organisasjonsdesign og implementering 5 stp
STV-6309 Personalutvikling 5 stp
FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3058