Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SYP-3133 Operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområder 2 - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning operasjonssykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet behandler avansert og spesialisert kunnskap innen operasjonssykepleien i møte med ulike pasientgrupper og kirurgisk behandling. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene utvikle sin operasjonssykepleiefaglige vurderingsevne som bidrar til pasientsikkerhet. Emnet vektlegger operasjonssykepleie som fag og yrkesutøvelse, kompetanse og fagutvikling.

Emnet omhandler følgende temaer:

 • Operasjonssykepleie; ansvar og kompetanseområder
 • Etiske vurderinger i operasjonssykepleie
 • Ulike kirurgiske pasientgrupper og pårørende
 • Aldersperspektiv; barn og eldre
 • Anatomi, kirurgi og traumatologi
 • Smittevern og infeksjonsforebygging
 • Medisinsk teknisk utstyr og sikkerhetsopplæring
 • Teamarbeid og samhandling i akutte situasjoner
 • Pedagogikk og fagdidaktikk

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har spesialisert kunnskap om kirurgisk behandling til ulike pasientgrupper og alder.
 • Har spesialisert kunnskap om håndtering av standard medisinsk teknisk utstyr innenfor ulike spesialiteter. Det skal legges vekt på funksjon, kontrollrutiner og

vedlikeholdsprinsipper i forhold til gjeldende retningslinjer og regelverk, samt risikomomenter for pasienten og personell.

 • Har kunnskap om funksjonen til og organiseringen av ambulansetjeneste, akuttmottak og katastrofeberedskap, og operasjonssykepleierens rolle ved ulykker og katastrofer.

Ferdigheter

 • Kan vurdere ulike pasientsituasjoner og iverksette hensiktsmessige tiltak i oversiktlige situasjoner.
 • Kan bruke relevante metoder til å planlegge og gjennomføre undervisning fra eget fagfelt. Studenten skal gi og motta

konstruktiv tilbakemelding fra medstudenter og lærere.

 • Har ferdigheter i behandling og kontroll av kirurgiske instrumenter og medisinsk teknisk utstyr, samt har en bevisst holdning ved bruk av utstyr med tanke på god ressursforvaltning.

Generell kompetanse

 • Kan identifisere og drøfte etiske problemstillinger innenfor operasjonssykepleien ved å anvende faglitteratur, forskning og erfaringskunnskap i muntlig og skriftlig refleksjon over praksis.
 • Kan vurdere pasientens totale situasjon i den pre-, per- og postoperative fase.
 • Har en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging knyttet til den akutt kritisk syke operasjonspasient i det kirurgiske forløp.
 • Kan anvende kunnskap for å kunne medvirke under planlagte kirurgiske undersøkelser og behandling og har innsikt i sin rolle og ansvarsområde i det kirurgiske team.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav  må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuelt eller i gruppe utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg, med gitt tema. Individuell læringslogg innleveres Canvas etter gjennomføring.

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt tema. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke-bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen

Timeplan