Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SYP-3134 Kliniske praksisstudier 2 - Operasjonssykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning i operasjonssykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis skal studenten få en dypere forståelse for operasjonssykepleierens funksjon- og ansvarsområde. Studenten skal begynne å oppøve evne til selvstendighet og helhetlig utøvelse under mindre komplekse og planlagte operasjoner. Utøvelsen skal ivareta pasientens og personalets sikkerhet på operasjonsavdelingen ved å vise innsikt i egen kompetanse og innhente veiledning ved behov.

Emnet omhandler følgende temaer:

 • Koordinering i team
 • Steril assistanse
 • Forebygging av komplikasjoner
 • Pasient med smitte
 • Kirurgi og anatomi
 • Akutte situasjoner/traumer
 • Avanserte leiringer
 • Teamarbeid og samhandling i akutte situasjoner

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om teamarbeid og teamets betydning for pasientsikkerhet.
 • Har inngående kunnskap om kommunikasjon med akutt/kritisk syke pasienter og pårørende.
 • Har inngående kunnskap om pasienters immunforsvar, smittespredning og infeksjonsforebygging.
 • Har basiskunnskap om stråling og kan anvende grunnleggende strålevernsprinsipper ved bruk av røntgenapparaturer.

Ferdigheter

 • Vurderer pasientens immunforsvar, forebygger infeksjoner og unngår smittespredning.
 • Mestrer leiring i ryggleie og kan ta medansvar for andre avanserte kirurgiske leier med fokus på forebygging av hypotermi, nerve-, kar-, ledd- og trykkskader.
 • Mestrer ivaretakelse av kirurgiske instrumenter, herunder desinfisering, pakking og sterilisering.
 • Mestrer riktig bruk, kontroll og vedlikehold av det mest benyttede av avdelingens medisinsk tekniske utstyr og standard instrumenter til ulike kirurgiske inngrep.
 • Mestrer å dekke opp assistansebord til mindre komplekse og planlagte operasjoner på en hensiktsmessig måte og utføre steril assistanse.
 • Dokumenterer E-læringskurs i strålevern

Generell kompetanse

 • Kan kritisk analysere og drøfte egen forståelse av pasientsituasjonen og begrunner egne kliniske vurderinger og beslutninger.
 • Kan identifisere, analysere og drøfte etiske problemstillinger samt delta aktivt i etiske diskusjoner.
 • Utfører kvalitetskontroll og anvender relevant medisinsk teknisk utstyr på en forsvarlig måte.
 • Mestrer å innhente informasjon om ulike pasienter, og kan selvstendig planlegge og gjennomføre mottak av pasient og pårørende i samarbeid med øvrige medlemmer i operasjonsteamet.
 • Kan selvstendig klargjøre til ulike planlagte operasjoner.
 • Er bevisst egen rolle og kompetanse i teamet og bidrar til et godt teamarbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum og selvstudium

Eksamen

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan