Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

TEK-2006 Anvendt fjernemålingsteknikk og databehandling - 10 stp

Sist endret: 22.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir en introduksjon i måleteknikker som gjøres fra avstand. Eksempler på slike teknikker kan være normale stillbilder, multispektrale bilder, video, radar, lidar og luftmålinger. Emnet gir en oversikt over hvilke fordeler, ulemper og måleusikkerheter som kan forekomme ved bruk av teknikkene, samt hvilke bruksområder de har. Emnet gir også en introduksjon i hvordan data fra ulike sensorer kan tolkes.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1004 El-lære og Elektronikk, MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om hvordan elektromagnetiske bølger forplanter seg og hvordan de interagerer med medier gjennom absorbsjon, spredning og emisjon.
  • Kandidaten har kunnskap om ulike måleteknikker som typisk utføres fra avstand.
  • Kandidaten har kunnskap om hvordan man kan etablere 3D-modeller fra stillbilder og romlige punktmålinger.
  • Kandidaten kan gi eksempler på anvendelsesområder for relevante fjernmålingsteknikker.

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan vurdere hvilke måleinstrument som vil være egnet for ulike anvendelser, inkludert hvilke fordeler, ulemper og usikkerheter som er forbundet med disse.
  • Kandidaten kan utføre grunnleggende tolkning av data fra typiske måleinstrumenter.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan vurdere krav til posisjonering og stabilisering av ulike fjernmålingsverktøy for å utføre nøyaktige målinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 t forelesning og 28 øvingstimer.

Eksamen

En muntlig eksamen som teller 100%. Det gis bokstavkarakter A - F.

3 innleveringer må være bestått for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Timeplan