Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

HEL-3041 Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering - 10 stp

Sist endret: 04.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Innhold

Emnet består av temaene: a) hjerneslag med behandling, b) rehabilitering til eldre personer, c) sykdommers konsekvenser i dagliglivet, d) velferdsteknologiske løsninger i hverdagen, e) pårørende som omsorgspersoner, f) omsorg, kommunikasjon og samhandling.

Personsentrert omsorg videreføres som grunnleggende forståelse. Emnet omhandler ulike sider ved det å bli rammet av hjerneslag med de konsekvenser det har for hverdagslivet. Kunnskap om sykdommen og forståelse for den eldre som rammes av hjerneslag vektlegges både i den akutte og rehabiliterende fasen.

Geriatrisk rehabilitering generelt og hverdagsrehabilitering spesielt tematiseres. Kunnskap om og forståelse for rehabilitering av gamle pasienter drøftes. Koordinering av tjenester, bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi og veiledning tematiseres.

Pårørendes betydning når personer trenger hjelp i dagliglivet tematiseres. Pårørendes omsorg og ytelse av hjelp drøftes.

Tverrfaglig samarbeid og fagkompetanse som skal understøtte pasienters og pårørendes mestring, læring og empowerment (myndiggjøring) gjennom behandlingsforløpet drøftes.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om hjerneslag og behandling i akutt- og rehabiliteringsfase.
 • Har avansert kunnskap om oppfølging etter sykdom og geriatrisk rehabilitering.
 • Har inngående kunnskap om sykdommer som kan føre til funksjonshemming i eldre år.
 • Kan analysere problemstillinger på nye områder i det kliniske felt.

Ferdigheter

 • Kan analysere relevante faglige metoder i behandling og rehabilitering og arbeide selvstendig med dem.
 • Kan anvende ulike fagspesifikke og tverrfaglige undersøkelse- og vurderingsmetoder.
 • Kan resonnere, begrunne og kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med andre helsearbeidere.
 • Kan gi avansert klinisk profesjonell hjelp til eldre rammet av hjerneslag i ulike faser.

Generell kompetanse

 • Kan bidra med nytenkning i eget praksisfelt.
 • Kan anvende avanserte kunnskaper og ferdigheter i møtet med syke eldre mennesker.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og dialogbasert evaluering.

Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker. Hospiteringsperioden er knyttet til slagpasienten i en slagenhet, rehabiliteringsenhet eller hverdagsrehabilitering og annen oppfølging av slagpasienten i kommunehelsetjenesten.

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskravet skal være et resultat av praksisstudiene.

Arbeidskravet inneholder ett av følgende:

 • Kartlegging av hjerneslagpasienter ut fra punkt(er) i nasjonale retningslinjer.
 • Beskrive og drøfte en planlagt hverdagsrehabilitering til en eldre pasient/bruker.  
 • Kartlegging av pårørendes omsorg og ytelse av hjelp.

Ved kartlegging skal validerte observasjons - og kartleggingsskjema brukes der dette finnes.

Arbeidskrav vurderes av faglærer, jf. retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav.

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen:

Eksamen er en gruppeeksamen der 2-3 studenter arbeider sammen med en gitt tekst. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet. 

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Gruppeeksamen utlevering 13.05.2020 innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Ca. 600 sider hvorav 50 sider er selvvalgt i forbindelse med skriving av eksamen. Se egne pensumlister.