vår 2020

ODO-2006 Biomedisin 2 - 10 stp

Sist endret: 04.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på integrert mastergradsprogram i odontologi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår

Innhold

Emnet består av to delemner:

Delemne 1: Nervesystemet

Delemnet omhandler det sentrale- og perifere nervesystemet, deres makro-og mikroskopiske oppbygning og funksjon. Det gis en oversikt over ulike fysiologiske prosesser bl.a knyttet til blod-hjernebarriæren, signaloverføring i synapser og nevrotransmittorer. Studentene får kjennskap til symptomer og funn ved sykdommer som rammer nervesystemet, og behandlingen av disse. Undervisningen omfatter anatomi, patologi, fysiologi, nevrologi/nevrokirurgi, farmakologi og radiologi.

 

Delemne 2: Gastroenterologi, endokrinologi og ernæring

Delemnet omhandler mage-tarm kanalen (gastrointestinal/GI-traktus), lever, galleveier og bukspyttkjertel (pankreas), og de endokrine organer, deres makro- og mikroskopiske oppbygging og deres hovedfunksjoner. Det gis en oversikt over fordøyelse og metabolismen i kroppen. Det undervises også i fysiologi, farmakologi, immunologi i tema tilknyttet disse organene. Emnet omtaler sykdommer i relasjon til fordøyelseskanalen og de vanligste og viktigste endokrinologiske sykdommer. Det gis også en introduksjon til ernæring og ernæringsfysiologi.  

Hva lærer du

Etter å ha gjennomgått emnet skal studentene:

Delemne 1 Nervesystemet:

- ha bred kunnskap om den makroskopiske og mikroskopiske oppbygningen av nervesystemets ulike deler, og morfologiske forandringer ved enkelte sykdomsprosesser. Det stilles krav til detaljkunnskap innen anatomi og funksjoner i de ulike deler av nervesystemet.

- ha kunnskap om sansefysiologi og fysiologisk regulering av signaloverføring mellom nerveceller i synapser, kjenne til funksjon til blod-hjernebarrieren, samt ha kunnskap om motoriske systemer, det somatosensoriske system og det autonome nervesystems funksjon.

- beskrive sykdomsmekanismer, symptomer/funn og behandling av de vanligste sykdommer i det perifere og sentrale nervesystem.

- beskrive de viktigste indikasjoner for de legemidlene som gjennomgås og kunne beskrive virkningsmekanismer, de viktigste virkninger og bivirkninger, viktige farmakokinetiske egenskaper og viktige kontraindikasjoner og interaksjoner av de nevnte legemidlene.

Delemne 2 Gastroenterologi, endokrinologi og ernæring:

- kunne beskrive den makroskopiske og mikroskopiske oppbygningen av organer i GI-traktus og sentrale endokrine organer.

- kunne redegjøre for biokjemiske og fysiologiske aspekter relatert til GI-traktus og endokrine organer.

- kunne beskrive farmakologiske og immunologiske aspekter til GI-traktus og endokrine organer.

- vurdere sentrale sykdommer i fordøyelseskanalen inklusive refluks relaterte tilstander, og innen endokrinologi.

- vurdere sentrale prinsipper i et normalt kosthold og i klinisk ernæring, belyst ved ernæringsforstyrrelser som følge av alder og sykdommer i fordøyelseskanalen og for ernæringens betydning for kariesutvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, laboratorie- og histologikurs, seminarer og gruppeundervisning. Det gis også undervisning på studiesal hvor studentene kan studere anatomiske modeller og preparater.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som vurderes med bokstavkarakterer A-F (der F er stryk). Eksamensoppgaven har spørsmål fra begge delemner. Hvert delemne må bestås for at eksamen i sin helhet skal være bestått.

Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons-/ utsatt eksamen. Kontinuasjons- og utsatt eksamen vil arrangeres på slutten av vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 02.03.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ODO-2004 Biomedisin II 10 stp


Kontakt

Trine Tessem


Seniorkonsulent/ Studiekonsulent Medisin og odo 1. og 2. år
Telefon: +4777644700 trine.tessem@uit.no